suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kangasala

Registrering av verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Kangasala
  • Offentlig tjänst

Verksamheter som enligt miljöskyddslagen ska registreras är energiproduktionsanläggningar med en bränsleeffekt på mindre än 50 MW, distributionsstationer för flytande bränslen, asfaltstationer, kemtvättar och verksamheter som använder organiska lösningsmedel samt fasta betongstationer och betongproduktfabriker.

Gör så här

Gör en registreringsanmälan via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi. Logga in i tjänsten med bankkoder.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Utövare av vissa verksamhet som påverkar miljön är skyldiga att registrera sin verksamhet i datasystemet för miljövårdsinformation.


Tidsfrist

Registreringsanmälan ska göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 30 dagar innan verksamheten inleds, om det är fråga om en energiproducerande anläggning med en bränsleeffekt som understiger 50 MW (medelstor energiproducerande anläggning) eller 60 dagar innan verksamheten inleds, om det är fråga om annan verksamhet som ska registreras.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Utövare av verksamhet som påverkar miljön är skyldiga att registrera sin verksamhet i datasystemet för miljövårdsinformation. Verksamheten kan inledas när kommunens miljömyndighet har registrerat verksamheten eller det har gått 30 eller 60 dagar sedan anmälan lämnades in.

Registreringsskyldigheten gäller även kemiska tvättinrättningar och verksamheter där det används organiska lösningsmedel samt betongstationer och betongproduktfabriker. I samband med registreringen säkerställer myndigheten att verksamhetsutövaren iakttar ändamålsenliga miljöskyddskrav i sin verksamhet.

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel

Servicen tillhandahålls av

Kangasala

Ansvarig för tjänsten

Kangasala
Ansvarig för texten: Kangasala
Uppdaterad: 23.1.2023