suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Registrering av en fastighets arrenderätt och annan särskild rättighet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Särskilda rättigheter är snävare än fastighetens äganderätt och hör inte till fastighetsägaren. De är rättigheter som tillåter användning av fastigheten för ett visst ändamål eller på ett visst sätt. Den vanligaste särskilda rättigheten är arrenderätten (legorätt i jordlegolagen), t.ex. ett egnahemshus på en hyrestomt som ägs av staden. Andra särskilda rättigheter är bl.a. nyttjanderätt, pensionsrätt och avtal om delning av besittningen.

Med avtalet om delning av besittningen kommer man gemensamt överens om besittningen av delar av en samägd fastighet, t.ex. olika byggnader. Avtal om delning av besittningen görs ofta av parhusägare som avtalar om vilka delar av byggnaden och gården som var och en besitter samt vilka delar som är i gemensamt bruk.

För att försäkra varaktigheten av en särskild rättighet ansöker man om registrering av särskild rättighet istället för lagfart. Då bibehålls den särskilda rättigheten fastän fastighetsägaren skulle sälja fastigheten eller går i konkurs. Avtalet om delning av besittningen avgränsar inteckningarna att gälla endast inteckningar på den sökandes del av fastigheten. Registrering av särskild rättighet ger alltså skydd mot en tredje part.

Registrering av arrenderätt eller annan nyttjanderätt är obligatoriskt om byggnader som hör till arrendatorn redan finns eller kan byggas på området, OCH om arrende- eller nyttjanderätten kan överlåtas till en tredje part utan att höra fastighetsägaren.

Om en särskild rättighet har grundats för en person eller ett företag registreras den i lagfarts- och inteckningsregistret som en särskild rättighet och syns på fastighetens gravationsbevis. En särskild rättighet som registrerats för en person eller ett företag är tidsbestämd och upphör automatiskt då tiden gått ut eller personen avlidit.

Rättigheter som är bestående, t.ex. vägrätt/färdselrätt genom en annans mark stiftas för fastigheten vid en lantmäteriförrättning och antecknas i fastighetsregistret som en servitut varefter det syns på fastighetsregistesutdraget. För att registrera bestående rättigheter ansöker man alltså inte om inskrivning av särskilda rättigheter utan lantmäteriförrättning.

Gör så här

Det finns skilda ansökningsblanketter för registrering av arrenderätt och särskild rättighet. Som bilaga behövs oftast den ursprungliga avtalshandlingen som rätten har stiftats eller flyttats med. Om det är frågan om att köpa arrenderätten behövs också kvitto på överlåtelseskatt. Ansökan med bilagor skickas till Lantmäteriverket per post eller genom att lämna in dem vid kundtjänsten.

För vem och på vilka villkor

Registrering av arrenderätt och särskild rättighet kan ansökas av rättighetens ägare eller en person med fullmakt av hen (ombudsman).

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Mera information i prislistan på Lantmäteriverkets webbplats.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 22.12.2020