suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kotka stad

Registrering av biproduktanläggningar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vissa fabriker för biproduktutvinning ska ansöka om registrering hos kommunalveterinären. Sådana här fabriker för biproduktutvinning är exempelvis:

  • uppsamlingscentraler
  • fodercentraler på gård
  • tekniska anläggningar som tillverkar produkter för tekniskt bruk
  • flertalet lageranläggningar för tekniska produkter som härletts från biprodukter.

Livsmedelverket ansvarar för registret.

Gör så här

Ansök om registrering genom att skicka en ifylld ansökningsblankett till kommunalveterinären.

Ansök om godkännande hos kommunalveterinären på Livsmedelsverkets blankett K (ansökan enligt biproduktförordningen) för registrering och godkännande av anläggningen. Lämna in ansökan till miljöhälsovården i Kotka.

Begär vid behov tilläggsuppgifter av miljöhälsovårdschefen, stadsveterinärerna eller tillsynsveterinären.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

En anläggning kan registreras då anläggningen följer kraven i biproduktsförordningen.

Aktören ska göra en anmälan till kommunalveterinären om ändringar i verksamheten och om att verksamheten avslutas. Om en väsentlig ändring sker i verksamheten, ska ändringen godkännas innan den ändrade verksamheten inleds. Om en registrerad anläggning inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering, kan registreringen av anläggningen återtas antingen tillfälligt eller permanent.

Om verksamhetsutövaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma registreringar som för verksamhetsutövare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Ansökan om registrering ska göras innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Registreringen gäller tills vidare.

Registreringen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Kotka stad

Ansvarig för tjänsten

Kotka stad
Ansvarig för texten: Kotka stad
Uppdaterad: 17.11.2023