suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Registrera äganderätten till din fastighet genom att söka lagfart

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När fastigheten byter ägare ska den nya ägaren söka lagfart.

Du kan söka lagfart på en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Lagfart ska sökas inom sex månader från det att köpebrevet undertecknades. Endast en fastighet som har lagfart kan intecknas och användas som säkerhet för ett lån.

Om du använder köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte söka lagfart själv. ...

Gör så här

Om åtkomsthandlingen är underskriven av köpvittnet (köp, gåva, byte) är det lättast att göra lagfartsansökan på nätet i Lantmäteriverkets e-tjänst.

Lagfart kan också ansökas med en ansökningsblankett som skickas till Lantmäteriverket med bilagor. En exakt förteckning över de bilagor som behövs finns i anvisningarna för ifyllande av lagfartsansökan.

För vem och på vilka villkor

Lagfart kan ansökas av fastighetsägaren eller en person med fullmakt av fastighetsägaren (ombudsman).

Om du använder köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

Om överlämnandet av fastigheten har gjorts i Fastighetsöverlåtelsetjänsten anhängiggörs lagfarten automatiskt utan ansökan efter att överlåtelsebrevet är underskrivet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 12.7.2023