suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Rågångsförrättning på detaljplaneområde

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Karleby stad
Område: Karleby
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Rågång är en officiell fastighetsförrättning, under vilken råns och råmärkets placering utreds och bestäms.

Om rågången hålls ett sammanträde med ägarna till de fastigheter som gränsar till fastigheten vars råsträckning är oklar. Efter förrättningen fås förrättningsprotokoll och förrättningskarta.


Gör så här

Ansökan om rågångsförrättning kan göras av till exempel fastighetsägaren eller en delägare, den som innehar arrenderätt, kommunen eller en person vars rättigheter direkt berörs av rågångsförrättningen.

I Karleby ansöks om rågång i detaljplaneområde hos kommunens fastighetsingenjör eller markanvändningsingenjör och utanför detaljplanerat område hos Lantmäteriverket.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För rågång på detaljplaneområde uppbärs en avgift enligt markområdens prislista.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en rågångsförrättning utreder man var gränsen går, bygger råmärken där de har försvunnit och markerar vid behov ut gränsen i terrängen. En rågångsförrättning behövs när råmärkena har försvunnit eller om det annars är oklart var gränsen går.

På städernas detaljplaneområden är det ofta kommunen som ansvarar för rågångsförrättningarna och upprätthållandet av fastighetsregistret, i övrigt Lantmäteriverket.


Servicen tillhandahålls av: 
Karleby stad