suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade ersatte parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning den 1 juni 2020. Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning som beviljats före den 1 juni 2020 är i kraft som normalt tills tillståndets giltighetstid löper ut. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt. Tillståndet får endast användas i fordon där innehavaren är förare eller passagerare. Parkeringstillståndet gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater.

Du kan ansöka om ett parkeringstillstånd åt dig själv eller en annan person. I samband med ansökan om tillståndet kan du också ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Gör så här

• Skaffa vid behov ett läkarutlåtande

Du ska skaffa ett läkarutlåtande om du inte har något parkeringstillstånd sedan tidigare eller om ditt parkeringstillstånd har beviljats för en tid på under 10 år, eftersom din funktionsnedsättning inte bedömts vara permanent. Läkare och läkarmottagningar har utlåtandeblanketter som är avsedda för ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tillståndet beviljas med stöd av ett läkarutlåtande eller ett tidigare tillstånd som beviljats på grund av en permanent funktionsnedsättning. När du skaffar ett nytt tillstånd för att ersätta ett som försvunnit, stulits eller förstörts är det inte obligatoriskt att lämna in ett läkarutlåtande.

• Lämna in ansökan i e-tjänsten eller hos Ajovarma

Du behöver inte lämna in ansökan personligen, utan en annan person kan göra det på dina vägnar med en fullmakt. Om personen som du ansöker om tillstånd för är under ditt förmyndarskap behöver du inte en fullmakt.

• Betala ansökan

Om villkoren för användning av tjänsten uppfylls kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i e-tjänsten eller på något av Ajovarmas serviceställen. Om du skaffar tillståndet hos Ajovarma ansökan ska betalas när den lämnas in och den kan därför inte skickas per post.

Ett nytt eller förnyat tillstånd kostar 20 euro. Ett tillstånd som skaffas på grund av namnändring eller för att ersätta ett tillstånd som försvunnit, stulits eller förstörts (dubblett) kostar 15 euro.

• I samband med ansökan om tillståndet kan du ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt

Ange den skattskyldiges personbeteckning samt registreringstecknet för det fordon för vilket du ansöker om befrielse i ansökan eller e-tjänsten.

Du kan ansöka om befrielse när du ansöker om ett nytt parkeringstillstånd eller förnyar ett tidigare parkeringstillstånd, men inte när du ansöker om en dubblett för att ersätta ett tillstånd som exempelvis försvunnit. Befrielsens giltighetstid är knuten till parkeringstillståndets giltighetstid. Man kan beviljas befrielse från skatt endast för ett fordon.

• Parkeringstillståndet skickas hem till dig per post

Om villkoren för beviljande av tillståndet uppfylls får du ditt parkeringstillstånd per post ca 6 veckodagar efter att du lämnat in ansökan. Om din elektroniska ansökan är bristfällig kontaktas du av Ajovarmas personal.

För vem och på vilka villkor

• Personen i fråga har en sjukdom, funktionsnedsättning eller en skada som hindrar honom eller henne att röra sig självständigt, och menet har hänförts till minst invaliditetsklass 11 (Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015, 84 §)

• Om funktionsnedsättningen orsakas av nedsatt syn, ska synskärpan på det bättre ögat vara högst 0,1 eller så ska synförmågan som en helhet bedömd vara av minst invaliditetsklass 17

För transport av en rörelsehindrad person kan tillstånd beviljas, om personen har ett regelbundet eller ofta återkommande behov av transport och han eller hon inte efter en transport klarar sig utan annans hjälp. Tillståndet beviljas till den person som transporteras, inte till föraren.

Beslutet om huruvida förutsättningarna för beviljande uppfylls fattas av en läkare. Om personen har en bestående funktionsnedsättning beviljas parkeringstillstånd för 10 år. I annat fall beviljas tillståndet för en kortare period som särskilt anges i läkarutlåtandet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ett nytt eller förnyat tillstånd kostar 20 euro. Ett tillstånd som skaffas på grund av namnändring eller för att ersätta ett tillstånd som försvunnit, stulits eller förstörts (dubblett) kostar 15 euro.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordningom förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 471/2020

Bilskattelag 777/2020 Fordonsskattelag 1281/2003 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 25.10.2021