suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Organisationskort

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Organisationskort är certifikatkort avsedda för anställda i organisationer. Organisationskort kan till exempel användas

 • för att logga in i den offentliga förvaltningens elektroniska kundtjänst
 • för att logga in i organisationens egna datasystem
 • för att logga in på arbetsstationen
 • för elektroniska signaturer
 • för att kryptera e-post och signaturer
 • som passagekoder i lokaler.

Korten ...

Gör så här

Gör upp ett avtal om att beställa certifikatkort i e-tjänsten. När du har fått meddelande om att avtalet har godkänts kan du delta i webbutbildningen.

Utför webbutbildningen avsedd för registrerare. Utbildningen är en förutsättning för att identifiera den som ansöker om kort och för att administrera korten ändamålsenligt. Fyll i registreraransökningen i e-tjänsten.

 • Om er organisation beställer över 15 kort per år används Vartti-systemet. Man kan använda systemet när man har utfört utbildningen och registreraransökningen har handlagts. Vartti är en webbläsarbaserad applikation som används för att beställa och administrera kort och certifikat som registrerats på korten under hela deras livscykel.
 • Om er organisation beställer under 15 kort per år kan kortansökningarna göras med en pappersblankett som tilldelas efter utbildningen.

De färdiga organisationskorten skickas till registreringsstället. Aktiveringskoden som hör till kortet skickas till kortinnehavarens hemadress eller arbetsplatsens adress med personens namn.

Organisationen kan också befullmäktiga en annan organisations registreringsställe att beställa kort. Även då måste man göra upp ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Organisationen ska vara i kontakt med registreringsstället som befullmäktigas och överenskomma om fullmakten. För avtalet behövs det befullmäktigade registreringsställets kundnummer. Ytterligare information kan man vid behov få per e-post (varmennepalvelut(at)dvv.fi).

Den som ansöker om kortet ska identifieras på registreringsstället vid ansökan. För identifieringen ska den som ansöker om kortet ha med sig en giltig identifieringshandling, alltså identitetskort eller pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av en myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av en myndighet i något annat land. Om den som ansöker om kortet inte har dessa handlingar kan polisen kontrollera identiteten på annat sätt.

För att man ska kunna använda certifikatkortets elektroniska egenskaper ska kortet aktiveras. För aktiveringen behövs en aktiveringskod som skickas i ett separat brev. Vid aktiveringen skapar kortinnehavaren två personliga PIN-koder för kortet. PIN-koderna behövs för att t.ex. identifiera sig i tjänsterna och skriva en elektronisk signatur.

För vem och på vilka villkor

Att beställa organisationskort förutsätter ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt att den som registrerar har gått webbutbildningen. Det rekommenderas att organisationen har minst två registrerare. Organisationens registrerare får inte beställa ett kort till sig själv.

Registreraren får användarrättigheter till Vartti-systemet när Vartti-registrerarutbildningen är utförd och en registreraransökning har gjorts. Registreraransökningen görs i e-tjänsten.

Organisationskorten är bundna till organisationen och arbetsförhållandet. Om arbetsförhållandet uppför måste certifikatet stängas i spärrtjänsten. Därefter kan kortet inte längre användas. Organisationens registrerare eller den anställda själv kan stänga certifikatet. Registreraren antecknar kortet avstängt i Vartti-systemet. Certifikatet ska stängas genom att kontakta spärrtjänsten även om kortet försvinner eller går sönder.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 5.8.2021