suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kangasala

Miljötillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Kangasala
  • Offentlig tjänst

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön krävs tillstånd enligt miljöskyddslagen. Sådana verksamheter är till exempel skogs- och metallindustri samt kemisk industri, energiproduktion, djurstall och fiskodling.

Miljötillståndet kan innehålla bestämmelser om bl.a. verksamhetens omfattning, utsläpp och minskning av dem. Beviljande av detta tillstånd förutsätter bland annat att ver ...

Gör så här

Ansök om miljötillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheterna eller regionförvaltningsverket.

I oklara situationer ger myndigheterna vägledning om till vilken myndighet du ska lämna in din ansökan.

Miljötillstånd söks via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi. Man loggar in i tjänsten med bankkoder.

För vem och på vilka villkor

Miljötillstånd behövs inte för kortvariga åtgärder av försöksnatur som till exempel syftar till att testa ny teknik.

På vissa verksamheter enligt miljöskyddslagen tillämpas ett anmälningsförfarande som är lättare än tillståndsförfarandet.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön krävs tillstånd enligt miljöskyddslagen. De verksamheter som kräver miljötillstånd finns i miljöskyddslagen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Enligt miljöskyddslagen behöver verksamhet som medför risk för förorening av miljön miljötillstånd. Ett tillstånd måste fås för verksamhet, som kan orsaka förorening av till exempel ett markområde, ett dike, en källa, en rännil eller ett annat vattendrag.

Tillståndspliktiga är även sådana vattenhushållningsprojekt som kan medföra risk för förorening av miljön, men som enligt vattenlagen inte förutsätter ett tillstånd. Miljötillstånd måste ansökas om när verksamheten utvidgas, börjar producera utsläpp eller när det sker någon annan betydande förändring i verksamheten.

Miljötillståndspliktiga verksamheter är t.ex. skogsindustri, metall- och kemiindustri, energiproduktion, stora djurstall, yrkesmässig eller institutionell avfallshantering som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt gruvverksamhet, pälsdjursuppfödning, fiskodling samt hamn- och flygplatsverksamhet. Miljötillstånd behövs också om verksamheten kan orsaka oskäligt besvär för dem som bor i närheten.

Om den sökandes projekt utöver behovet av miljötillstånd även omfattar behov av andra miljörelaterade tillstånd, kan den sökande be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena. Samordningen förenhetligar handläggningsskedena i olika tillståndsförfaranden.

Servicen tillhandahålls av

Kangasala

Ansvarig för tjänsten

Kangasala
Ansvarig för texten: Kangasala
Uppdaterad: 23.1.2023