suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Marktäktstillstånd och anmälan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

För marktäkt och bortförande av stora mängder marksubstanser krävs ett tillstånd.

Gör så här

Ansök om tillstånd enligt marktäktslagen för bortforsling, lagring på plats och förädling av marksubstans. Ansök skriftligen om tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Bifoga en täktplan till tillståndsansökan med detaljerade uppgifter om täktverksamheten och miljövården.

Du får mer information och handlingsinstruktioner från Hangö stads markanvändningsavdelning. Du kan kontakta markanvändningssekreteraren antingen per telefon eller besöka markanvändningsavdelningens betjäningspunkt.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifter för granskning av marktäktsplaner och tillsyn över

marktäktsverksamhet: https://www.hanko.fi/files/6400/4._Taxa_for_granskning_av_taktplan_och_for_tagning_av_marksubstanser.pdf


Giltighetstid

Marktäktstillstånd beviljas för viss tid, i allmänhet för högst tio år.

Tillståndet gäller i tio (10) år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att ta marksubstanser, det vill säga sten, grus, sand, lera och mylla för bortforsling, lagring på plats eller förädling, krävs tillstånd enligt marktäktslagen.

Om täktverksamheten i samma verksamhetsområde omfattar samtidig stenbrytning och stenkross behövs i allmänhet förutom marktäktstillstånd även miljötillstånd. Du kan ansöka om tillstånd med en tillståndsansökan, varvid ansökningarna behandlas tillsammans och avgörs genom samma beslut.

Om projektet utöver marktäktstillståndet även omfattar behov av andra miljötillstånd, kan du be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena så att behandlingsskedena för de olika tillståndsförfarandena genomförs samtidigt.

Innehavaren av marktäktstillståndet ska årligen göra en anmälan om mängden och arten av marksubstans som tagits. Anmälan görs i första hand på en elektronisk anmälningsblankett.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 26.4.2022