suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utbildningsstyrelsen

Kvalifikation barnskötare inom småbarnspedagogik

 • Yrkeskvalifikation
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Arbetsuppgifter: barnskötarens uppgifter inom småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses helheten av planerad och målinriktad uppfostran, utbildning och vård av barn, där man betonar särskilt pedagogik. Småbarnspedagogik omfattar åldern 0–7.

I Finland kan man få behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik genom att avlägga grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen ...

Gör så här

 1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten enligt anvisningar.
 2. Bifoga till ansökan handlingar.
 3. Skicka ansökan.

Nödvändiga handlingar

Bifoga till ansökan kopior av följande handlingar:

 • kompetens- eller examensbevis som ger rätt att utöva yrket
 • studieprestationsutdrag
 • handling som bestyrker medborgarskap, till exempel utdrag ur befolkningsdatasystemet eller passets personuppgiftssida
 • handling som bevisar eventuell namnändring.
 • Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land och ansöker om erkännande av yrkeskvalifikationer, du kan bifoga även eventuella arbetsintyg och intyg över livslångt lärande.

Nödvändiga översättningar

Skaffa en översättning av dokumentet till finska, svenska eller engelska, om det ursprungliga dokumentets språk är något annat än finska, svenska, danska, engelska, estniska, franska, isländska, norska, spanska eller tyska. Översättningen kan göras av en auktoriserad translator inom det aktuella språkparet i Finland eller en officiell translator i ursprungslandet. Även en översättning till engelska som upprättats av instansen som utfärdat intyget godkänns.

Sök ett beslut om behörighet som sotare vid Utbildningsstyrelsen om du vill arbeta som sotare i Finland.

För vem och på vilka villkor

Sök ett beslut om behörighet vid Utbildningsstyrelsen om

 1. du har gått en utbildning som ger behörighet till barnskötare inom småbarnspedagogik i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och
 2. du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller du har ett dokument på basis av vilken du ska behandlas som en EU-medborgare.

Sök beslut om behörighet också om du är medborgare i ett medlemsland, du h ar fått yrkesbehörighet utanför ett EU-land eller EES-land, din yrkesbehörighet har erkänts i ett annat medlemsland och du har jobbat i yrket i minst tre år i det land som din yrkesbehörighet har erkänts i.

Utbildningsstyrelsen ger ytterligare information om kraven.


Handläggningstid

Utbildningsstyrelsen är skyldig att fatta beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer inom fyra månader efter att alla handlingar har inkommit. För andra beslut har inte fastställts någon maximal behandlingstid. Handläggningen av ansökan pågår i genomsnitt i 2–3 månader från att du har skickat alla nödvändiga handlingar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om den behörighet som en examen som har avlagts i ett annat land ger för uppgifter inom bl.a. undervisning, småbarnspedagogik, räddningsväsendet och uppgifter som kräver juris magisterexamen.

Servicen tillhandahålls av

Utbildningsstyrelsen

Ansvarig för tjänsten

Utbildningsstyrelsen
Ansvarig för texten: Utbildningsstyrelsen
Uppdaterad: 4.12.2023