suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Installering och reparation av hastighetsbegränsare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Att installera och reparera hastighetsbegränsare är arbeten för vilka det krävs tillstånd av Traficom.

Tillståndsinnehavaren har inte rätt att utföra installation, justering och reparation av hastighetsbegränsare i fordon som han eller hon äger eller besitter. Förbudet gäller inte fordon som ägs av företag som bedriver fordonshandel eller fordonsimportörer och som utrustas för försäljning eller ...

Gör så här

Ange på blanketten den person som ansvarar för installering, justering och reparation. Den ansvariga personen ska ha utbildning eller erfarenhet som godkänts av tillverkaren av hastighetsbegränsaren (eller av denna befullmäktigad representant), biltillverkaren (eller av denna befullmäktigad representant) eller Trafi.

Ange på tillståndsansökan vilken tillverkares hastighetsbegränsare ansökan avser. Det beviljade tillståndet ger dig rätt att installera och reparera endast hastighetsbegränsare av det fabrikat som framgår av tillståndet.

Bifoga till ansökan

intyg över att ansvarspersonen har gått en kurs i installering och reparation av hastighetsbegränsare

protokoll över granskning som en av Traficom auktoriserad expert har utfört av företagets lokaler och anordningar.

Om installation, reparation eller justering av hastighetsbegränsare kräver att plomberingen på färdskrivaren måste brytas, bör du också ansöka om tillstånd för installation och reparation av färdskrivare, som ger dig rätt att plombera färdskrivaren på nytt. Mer information finns på sidan "Installering och reparation av färdskrivare".

Ytterligare information om tillståndet och tillståndsansökan finns på Traficoms webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tillstånd för installering och reparation av hastighetsbegränsare beviljas om den sökande

har införts i företags- och organisationsdatasystemet

förfogar över adekvata arbetslokaler som behövs för installations- och reparationsverksamheten

har tillgång till tillräckligt yrkeskunnig personal för installations- och reparationsverksamheten

förfogar över både sådan utrustning som krävs för verksamheten och arbetsinstruktioner, som godkänts av tillverkaren av hastighetsbegränsaren (eller av denna befullmäktigad representant), biltillverkaren (eller av denna befullmäktigad representant) eller Trafi.

De närmare kriterierna framgår av statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter 1247/2002.


Tidsfrist

Tillstånd ska ansökas innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Cirka en månad.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 14.12.2021