suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Inlösnings- och forskningstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Staten kan lösa in områden till exempel till miljöskydds- och landsvägsområden när det allmänna behovet så kräver. I inlösning av kraftledningar och naturgasrör är det vanligtvis frågan om inlösning av nyttjanderätt till ett visst område. Då är inlösaren bolaget som idkar verksamhet på området.

Man behöver inte söka inlösningstillstånd om bestyrkandet av planen, beviljande av tillståndet eller annat administrativt beslut samtidigt ger rätt att genomföra en nödvändig inlösning.

I övriga fall grundar sig inlösning på inlösningstillstånd som beviljas av statsrådet eller Lantmäteriverket utifrån en inlösares ansökan.

Före ett inlösningstillstånd handläggs ska den som ansöker om inlösning höra parterna antingen skriftligt eller i särskilda möten för hörande. Lantmäteriverket anhängiggör inlösningsförrättningar utifrån beviljade inlösningstillstånd.

Före inlösning genomförs kan man bevilja forskningstillstånd till området som ska lösas in.

Särskild rätt som skaffats genom inlösning kan man genom ansökan överföra till en annan eller upphäva. Dessutom kan man ändra rättens ändamål.

Gör så här

Sök inlösningstillstånd, forskningstillstånd samt ändring i nyttjanderätten av ett inlöst område med en fritt formad ansökan som skickas till registratorskontoret vid Lantmäteriverket (kirjaamo@maanmittauslaitos.fi).

Bifoga en utredning på behovet av inlösningen, ändringen i nyttjanderätten eller forskningsåtgärder. Ansökningen ska även innehålla övriga nödvändiga bilagor, så som

• karta på området,

• tvärsnittsritningar,

• utarbetade utredningar, så som miljökonsekvensbedömningar samt

• utredning om fastigheterna, fastighetsägarna och fastighetsinnehavarna på området som ska lösas in, med kontaktuppgifter

När man söker forskningstillstånd ska man ange en önskad giltighetstid för tillståndet.

För vem och på vilka villkor

Inlösningstillstånd kan ansökas av till exempel ett bolag eller samfund som har behov av att bygga t.ex. kraftledningar eller naturgasnät. Grunden för ansökan kan även vara något annat projekt som är jämförbart med dessa och det finns ett allmänt behov för.

Man får inte inleda en inlösning om syftet med inlösningen kan uppnås på annat sätt eller skadan som inlösningen orsakar är större än nyttan för allmänt intresse. Samma förutsättningar gäller för att ändra på nyttjanderätt som skaffats genom inlösning.

Lantmäteriverket kan handlägga ett inlösningstillstånd om ingen motsätter sig inlösningstillståndet eller det är frågan om en mindre inlösning för ett allmänt eller privat intresses del. Om Lantmäteriverket inte är behörig att handlägga tillståndet överförs ärendet till statsrådet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften grundar sig på arbetstiden för ansökningens handläggning. Därtill debiteras övriga kostnader, som till exempel kostnader på tidningsannonser och mottagningsbevis.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 20.12.2021