suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Godkännande av kontrollplaner

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

I miljötillståndet kan det bestämmas att verksamhetsutövaren för godkännande av tillståndsmyndigheten, tillsynsmyndigheten eller fiskerimyndigheten ska lägga fram en särskild plan för hur uppföljningen och kontrollen eller den samordnade kontrollen ordnas. Planen ska lämnas in till myndigheten i så god tid att uppföljningen och kontrollen kan inledas samtidigt som verksamheten inleds eller vid någon annan tidpunkt som är ändamålsenlig med tanke på konsekvenserna av verksamheten. Beslutet om godkännande av planen ska fattas med iakttagande av miljöskyddslagen. Tillståndsmyndigheten eller den myndighet som godkänt en plan får vid behov ändra de kontrollvillkor som den meddelat eller den plan som den godkänt trots att tillståndet eller planen är i kraft. Beslutet om ändring kan fattas på initiativ av den myndighet som fattat beslutet eller på begäran av tillståndshavaren, tillsynsmyndigheten, en myndighet som bevakar allmänt intresse, en kommun, en part som orsakas olägenhet eller en registrerad förening eller stiftelse.

Gör så här

Ta kontakt med den tjänsteinnehavare som berett tillståndsbeslutet om det i miljötillståndet bestäms särskilt att kontrollplanen ska godkännas av miljövårdsmyndigheten.

För vem och på vilka villkor

En kontrollplan som anknyter till ett miljötillstånd som godkänts av Karleby stads miljövårdsmyndighet godkänns av den myndighet som beslutat om tillståndet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För handläggningen av anmälan uppbärs en avgift enligt Karleby stads miljövårdsmyndighets gällande taxa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020