suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Fordonsinteckningar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Inteckning möjliggör inteckning av vissa fordon i fordonstrafikregistret som garanti för betalning av lån. För näringsidkare och företag är bilinteckning ett lämpligt sätt att skaffa säkerhet.

Trafi är den refistrerande myndigheten vid inteckning. Samtidigt övervakar Trafiksäkerhetsverket att avtalet är upprättat enligt gällande författningar och att alla parters intressen tryggas.

Gör så här

Med PDF-blanketten kan du ansöka om inteckning för 10 år framåt, förnya existerande inteckning eller avsluta inteckning. Dessutom kan ett fordon registreras i inteckningsregistret om det till sina egenskaper är sådant att det inte kan registreras för användning i vägtrafiken. Inteckningskontroll av fordonet utförs på ett besiktningsställe, som ger ett intyg för inteckningsregistreringen.

De ifyllda blanketterna samt nödvändiga bilagor ska ska skickas till adressen Trafiksäkerhetsverket Trafi, Fordonsinteckningar, PB 9, 96101 Rovaniemi.

För vem och på vilka villkor

  • Personbilar (M1) och paketbilar (N1) kan inte intecknas.
  • Ett skuldebrev kan vara intecknat i endast ett fordon åt gången
  • Alla förutsättningar för registrering måste uppfyllas för att fordonet ska kunna registreras och ansökan om inteckning anhängiggöras
  • En inteckning i ett fordon kan sökas för flera skuldebrev samtidigt
  • Intecknade fordon får inte utföras till utlandet eller Åland eller avregistreras helt innan inteckningen har dödats.
  • Var och en har rätt att få uppgifter ur inteckningsregistret, som förs av en offentlig myndighet. Uppgift om huruvida ett fordon är intecknat eller inte fås genom förfrågan i fordonsregistret. Närmare uppgifter om fordonets gravationer fås genom att beställa ett avgiftsbelagt gravationsbevis av handläggaren.
  • Tidpunkten för inteckningsärendets avgörande är den dag då inteckningsansökan anhängiggörs hos Trafi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021