suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fordonsbesiktning

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Motorfordon ska genomgå besiktning på det sätt som föreskrivs i fordonslagen. Besiktningsställen som beviljats besiktningstillstånd (koncession) utför periodiska besiktningar, övervaknings-, registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar. Besiktningsställena ger också råd i fråga om besiktning av fordon.

Besiktningsverksamheten är tillståndspliktig. Besiktningskoncession kan beviljas enligt ...

Gör så här

Skriv en fritt formulerad ansökan om tillstånd och bifoga följande:

 • Handelsregisterutdrag och utredning över ägandeförhållandena (endast om den sökande är ett bolag)
 • anmälan om plats där verksamheten kommer att inledas (gatuadress)
 • en redogörelse för hur du säkerställer att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och jämlikt bemötande av kunder samt intyg om tidtabellen för certifiering från ett ackrediterat certifieringsorgan
 • anmälan om den person som svarar för besiktningsverksamheten (namn och personbeteckning)
 • en redogörelse för hur du ämnar ordna anslutningen till fordonstrafikregistret och hur du sörjer för att dataskyddet är ordnat på behörigt sätt
 • Utredning över hur lokalerna, anordningarna, de anställda och andra personer uppfyller kriterierna för verksamheten
 • ett intyg från försäkringsbolaget om en ansvarsförsäkring som tecknats för besiktningsverksamhet
 • en redogörelse för att sökanden eller personer som utövar ett bestämmande inflytande över en sökande som bedriver verksamhet i bolagsform uppfyller tillförlitlighetskravet i 9 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
 • vid ansökan om besiktningskoncession som berättigar till registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar en redogörelse för att sökanden eller personer som utövar ett bestämmande inflytande över en sökande som bedriver verksamhet i bolagsform är oberoende av övrig affärsverksamhet inom fordonsbranschen på det sätt som föreskrivs i 11 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet

Lämna ansökan och bilagorna till registratorskontoret på Traficom kirjaamo@traficom.fi

Ytterligare information om koncessionsansökan finns på Traficoms webbplats.

Koncession beviljas inte om det framgår att arrangemang som hänför sig till ansökan har vidtagits för att kringgå bestämmelserna om förutsättningarna för koncession.

Om inte besiktningsverksamhet som avses i koncession har inletts inom sex månader efter beviljande av koncessionen, förfaller den. Traficom kan av särskilda skäl förlänga tidsfristen.

Koncessionskriterierna beskrivs närmare i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.

För vem och på vilka villkor

 • Sökanden ska ha rätt att idka näring i Finland.
 • Sökanden får inte vara försatt i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, ska han eller hon vara myndig och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats
 • Sökanden ska vara tillförlitlig på det sätt som föreskrivs i 9 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.
 • Sökanden ska förmå säkerställa en tillräckligt hög kvalitet på besiktningsverksamheten och sökanden ska ha ett tillräckligt omfattande kvalitetsledningssystem för sina besiktningsställen enligt standarden SFS-EN ISO 9001:2008, som gäller krav på kvalitetsledningssystem eller en nyare ifrågavarande standard; i kvalitetsledningssystemet ska beaktas de föreskrivna och bestämda kraven på besiktningsverksamheten Kvalitetsledningssystemet ska certifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan senast sex månader från att koncessionen beviljats.
 • Sökanden ska ha i sin tjänst en myndig, tillförlitlig och yrkesskicklig person som svarar för besiktningsverksamheten, som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats.
 • De besiktare som sökanden har i sin tjänst ska vara tillförlitliga och yrkesskickliga och ha körrätt för de fordon som omfattas av deras besiktningsrätt.
 • Sökanden ska ha lokaler samt besiktningsanordningar och utrustning med vilka besiktningar kan utföras i enlighet med Trafis föreskrift.
 • Sökanden ska ha ändamålsenliga förbindelser till fordonstrafikregistret och sökanden ska förmå sörja för ett behörigt dataskydd.
 • Sökanden ska ha en ansvarsförsäkring där försäkringsbeloppet med beaktande av besiktningsverksamhetens art och omfattning bedöms räcka till för att ersätta skador som besiktningsverksamheten eventuellt orsakar fordon och som till övriga villkor motsvarar normal försäkringspraxis i branschen.

Vid ansökan om besiktningskoncession som berättigar till periodisk besiktning och övervakningsbesiktning ska sökandens verksamhet vara ordnad så att annan verksamhet i anslutning till fordon än besiktningsverksamhet som sökanden bedriver inte inverkar på slutresultatet av besiktningen En förutsättning för beviljande av besiktningskoncession som berättigar till registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning är att sökanden är oberoende av annan affärsverksamhet i fordonsbranschen på det sätt som föreskrivs i 11 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.


Tidsfrist

Tillstånd ska sökas innan verksamheten inleds. Traficom beviljar koncession efter att ha konstaterat att alla förutsättningar för beviljande av koncession uppfylls och Traficoms tjänsteproducent har konstaterat att den sökandes lokaler, besiktningsanordningar, utrustning, förbindelser till fordonstrafikregistret och datasekretessen uppfyller kraven. Du kan inleda besiktningsverksamheten genast när Traficom har beviljat koncession.

Handläggningstid

Cirka 1 månad. I ansökan är det klokt att meddela när du ämnar inleda besiktningsverksamheten.

Giltighetstid

Om ansvarspersonen för besiktningsverksamheten byts, ägandeförhållandena hos koncessionsinnehavaren förändras eller om det sker någon annan betydande förändring i verksamheten ska Trafi omedelbart underrättas om detta.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunikationsministeriets förordning om kvalitetsledningssystem för fordonsbesiktningsverksamhet och om de handlingar som ska bevaras på besiktningsstället (finlex.fi)

Trafis föreskrift om närmare föreskrifter om besiktningsverksamheten (finlex.fi)

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.11.2022