suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Flexibel grundläggande utbildning (JOPO)

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Den flexibla grundläggande utbildningen ordas för olika språk- och kulturgrupper i form av undervisning i smågrupper, men i undervisningen används även andra inlärningsmiljöer så mångsidigt som möjligt. Målet är att stärka elevens mentala, fysiska och sociala välmående. Ur skolans synvinkel är målsättningen att få eleverna att intressera sig för skolvärlden och se till att alla får ett avgångsbetyg. Eleverna i den flexibla grundläggande utbildningen kan även i mån av möjlighet, i vissa läroämnen, integreras med den allmänna undervisningen.

Syftet med den flexibla grundläggande utbildningen är att minska studieavbrott i den grundläggande utbildningen och förebygga utslagning. Målet är att stärka elevernas studiemotivation och livskompetens. Förutom att eleverna ska slutföra den grundläggande utbildningens lärokurs får de stöd vid övergången till följande utbildningsstadium och ges färdigheter som behövs för att klara av studierna.

Undervisningen ska präglas av yrkes- och sektorsövergripande samarbete och samarbete mellan olika organisationer. Också yrkesläroanstalter och gymnasier, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet samt verkstäder för unga kan delta i samarbetet.

En viktig del av den flexibla grundutbildningen är studier i arbetsliv och entreprenörskap. Varje läsår har man som mål att elever inom den flexibla grundutbildningen avlägger minst en längre period i arbetslivet (minst två veckor) och en kort arbetspraktik (minst en vecka). Läraren eller lärarens arbetspar besöker arbetsplatsen för att följa med hur arbetspraktiken fortskrider. Före arbetspraktiken fastställs ett mål, och efter praktiken kontrollerar man huruvida målet uppnåtts. Eleven utvärderar sig själv under den praktiska

arbetslivsorienteringen, och i samarbete, via denna självutvärdering, bedöms elevens prestation även av en representant för arbetsplatsen och av elevens lärare.

Till FLEX-verksamheten hör bland annat verksamhet i naturen, projekt, företagsbesök, lägerskolor, studieresor och att bekanta sig med andra stadiets utbildningar. Verksamheten planeras på initiativ av läraren och rektorn före läsårets början, som en del av skolans läsårsplan. Verksamhetsplanen preciseras under läsåret. Varje verksamhet genomförs enligt en individuell plan. Programmet varierar från ett år till

ett annat. Verksamheten utvärderas i samband med utvärdering av läsårsplanen.

Gör så här

Valet av elever till den flexibla grundutbildningen grundar sig på frivillighet. Eleven söker in till de olika språk- och kulturgruppernas flexibla grundutbildning för klasserna 7-9, tillsammans med sina föräldrar (sökande som ansöker till årskurserna 8 och 9 har företräde). Man intervjuar alla de ungdomar som sökt till klassen. Vid intervjun närvarar flexibla grundutbildningens lärare, eleven och dennes vårdnadshavare. Vid behov kan även en ungdomsarbetare eller annat lärararbetspar närvara vid intervjun. I intervjun kartläggs elevens intresse och engagemang ifråga om olika undervisningsmetoder och växlande inlärningsmiljöer.

Den flexibla grundutbildningen tar in maximalt tio elever.

Gruppens lärare ansvarar för verksamheten inom den flexibla grundutbildningen. Man samarbetar vid behov med andra aktörer. Samarbetet med ungdoms- och socialväsendet kan utöver övrigt samarbete även vara konsultativt och ekonomiskt.

För vem och på vilka villkor

Den flexibla grundläggande utbildningen är avsedd för sådana elever i årskurs 7-9 som underpresterar och har svag studiemotivation och för elever som man bedömer riskeras av att bli utslagna från fortsatt utbildning och arbetslivet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den flexibla grundläggande utbildningen (JOPO) stöder högstadieelever, alltså elever på årskurserna 7-9, som riskerar att bli utan grundskoleutbildningens avgångsbetyg. I den flexibla grundläggande utbildningen betonas funktionalitet, användning av olika inlärningsmiljöer och inlärning i arbetet.

Förutom grundskolorna deltar kommunens ungdoms-, social- och hälsovårdsväsende samt yrkesläroverk, gymnasier och verkstäder för unga i ordnandet av flexibel grundläggande utbildning. Undervisningen sker i grupper.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 26.10.2020