suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE

Exportanmälningar för förbjudna eller strängt reglerade kemikalier

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När ett företag avser att exportera en i EU förbjuden eller strängt reglerad kemikalie till ett land utanför EU, ska företaget göra en exportanmälning senast 35 dagar före den första exporten under kalenderåret. Kravet gäller även preparat som innehåller sådana kemikalier. Kemikalierna finns uppräknade i bilaga I till EU:s PIC-förordning.

Därtill måste man i vissa fall via myndigheterna få importlandets medgivande till importen innan exporten kan genomföras.

Exportanmälningen görs till Finlands miljöcentral i datasystemet ePIC som upprätthålls av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Finlands miljöcentral bekräftar anmälan och sänder den till Europeiska kemikaliemyndigheten, som i sin tur sänder den till den utsedda nationella myndigheten i importlandet utanför EU.

Finlands miljöcentral erbjuder aktuell information på webbplatsen om förfarandet för anmälan om export av förbjudna eller strängt reglerade kemikalier (PIC).

SYKE sköter behandlingen av exportanmälningar i enlighet med EU:s PIC-förordning (nr 649/2012). I förordningen fastställs behandlingsprocessen och behandlingstiderna för exportanmälningar.

Gör så här

Exportanmälanerna ska göras kalenderårsvis minst 35 dagar före årets första planerade export. Exportanmälanerna görs i datasystemet ePIC som administreras av ECHA.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För behandlingen av anmälan och för ansökan om medgivande från importlandet uppbärs en avgift.


Tidsfrist

Exportanmälan ska göras senast 35 dagar före årets första export. En exportanmälan ska omfatta en kemikalie eller ett preparat och ett importland.

Handläggningstid

Exporten kan genomföras när exportanmälans referensnummer är i aktivt läge i ePIC-systemet. Referensnumret aktiveras på årets första anmälda exportdag om det inte finns hinder för export (t.ex. importlandets importförbud eller att importen ännu inte har fått medgivande).

Giltighetstid

Exportanmälanen gäller i regel till utgången av kalenderåret. Exportanmälans giltighetstid kan vara kortare om importlandets samtycke upphör att gälla mitt under året.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (omarbetning).

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands miljöcentral SYKE
Ansvarig för tjänstenFinlands miljöcentral SYKE
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral SYKE
Uppdaterad: 7.8.2020