suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Ekonomiska saneringsåtgärder till hyreshussamfund

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Statskontoret
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Aravahyreshus- eller bostadsrättssamfund kan söka ändring av lånevillkoren för ett aravalån, ekonomisk saneringsunderstöd, lättnader vid betalning av dröjsmålsränta, begränsnings- eller rivningsackord och frivillig företagssanering från Statskontoret.

Lånevillkoren för ett aravalån kan ändras för att sanera ett aravahyreshus- eller bostadsrättssamfunds ekonomi eller förebygga ekonomiska svårigheter. Man kan förlänga lånetiden för ett lån med fasta villkor eller sänka räntan. Ett lån som återbetalas genom en årsavgift kan omvandlas till ett lån med fasta villkor genom att avskilja amorteringen och räntan till separata avgifter. Därtill kan räntan sänkas.

Statskontoret kan bevilja saneringsunderstöd till hyreshussamfund med ekonomiska svårigheter som har ett gällande aravalån, ett konverteringslån med statsborgen eller ett räntestödslån med statsborgen. Saneringsunderstöd kan också beviljas i förebyggande syfte om hyreshussamfundet bedöms vara på väg att få ekonomiska svårigheter.

Statskontoret kan utifrån ansökan bevilja hyreshussamfund som beviljats lån av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (statens bostadsfond) delvis eller fullständig befrielse från betalning av anhopade dröjsmålsräntor.

Statskontoret kan bevilja en partiell efterskänkning av statens bostadslån eller aravalån, dvs. ackord i samband med försäljning eller rivning av objektet, om objektet har beviljats befrielse från begränsningarna eller rivningstillstånd. Begränsnings- eller rivningsackord kan endast beviljas om de bedöms begränsa statens kreditförlust jämfört med förlustrisken utan ackord. Beloppet för ett begränsningsackord är högst 60 procent och beloppet för ett rivningsackord högst 70 procent av det återstående lånekapitalet. Under vissa förutsättningar kan rivningsackordet vara 90 procent.

Vid en frivillig företagssanering i ett aravahyreshussamfund omorganiseras hela samfundets lånebestånd. Betalningstidtabellen för aravalånet kan då ändras och räntan för lånet kan sänkas. I samband med en sanering avvecklar man också ett eventuellt årsavgiftssystem och överväger om det finns behov av understöd och lättnader i dröjsmålsräntor. De åtgärder hyreshussamfundets ägare utför har en nyckelroll i företagssaneringen.


Gör så här

Ansökan om saneringsåtgärder görs med Statskontorets ansökningsblankett, och till ansökan ska bifogas de bilagor som krävs och nämns separat. Den egentliga behandlingen börjar först när alla bilagor och utredningar som krävs har skickats in.


För vem och på vilka villkor

För beviljandet av saneringsåtgärder finns villkor som huvudsakligen fastställs i lag. På ett allmänt plan förväntas den sökande lämna in en plan för saneringen av samfundets ekonomi. Ett centralt villkor för att saneringsåtgärder ska kunna beviljas är att samfundets ekonomiska problem kan åtgärdas genom saneringsåtgärderna samt den sökandes och ägarens egna åtgärder.

Finansieringsarrangemang och ekonomiska saneringsåtgärder kan endast sökas för sanering av uthyrningsverksamhet. Om samfundet har verksamhet som står utanför uthyrningsverksamheten ska de ekonomiska uppgifterna för uthyrningsverksamheten tydligt skiljas från den utomstående verksamheten i ansökan.

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Statskontoret