suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Byggnadstillsynen och tillsynen under byggtiden

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Byggnadstillsynen fattar beslut i tillståndsärenden som gäller byggande samt erbjuder allmän handledning och rådgivning. Byggnadstillsynens uppgift är att för egen del trygga att det skapas en säker, trivsam och för hälsan god livsmiljö. Byggnadstillsynsmyndigheten övervakar att det allmänna intresset beaktas i byggverksamheten och den byggda miljön samt ser till att markanvändnings- och bygglagen ...

Gör så här

I tillsynen under byggtiden ingår flera möten och syner.

Se närmare beskrivning på byggnadstillsynens sidor.

För vem och på vilka villkor

Bygglovsbeslutet kan den som söker lov åläggas att vidta följande åtgärder:

  • tillställa ansökan om ansvariga arbetsledare till byggnadstillsynen före arbetena startar eller före det inledande mötet
  • göra anmälan till byggnadstillsynen om att arbetena inleds
  • beställa utmärkning av byggplats
  • tillställa byggnadstillsynen specialplaner såsom konstruktions- och VVS-planer före arbetena startar eller före det inledande mötet
  • beställa syn av byggnadstillsynen då byggprojektet framskrider
  • tillställa andra eventuella utredningar samt följa övriga i bygglovsbeslutet fastställda villkor som ansluter sig till byggstarten och byggandet I bygglovsbeslutet fastställs de åtgärder och arbeten som måste utföras under tiden bygglovet är i kraft.

I bygglovsbeslutet fastställs de åtgärder och arbeten som måste utföras under tiden bygglovet är i kraft.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022