suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Bygglov

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

I Sibbo sker ansökan om byggnadstillstånd elektroniskt via Lupapiste-tjänsten.

I Sibbo ansöks bygglov elektroniskt via Lupapiste-tjänsten.

Bygglov behövs för att uppföra en byggnad. Bygglov behövs också för sådant reparations- och ändringsarbete som är jämförbart med att uppföra en byggnad, samt för utvidgning av en byggnad eller tillbyggnad av utrymme som kan räknas till våningsytan.

Bygglov b ...

Gör så här

Om bygglov kan ansökas hos kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger råd i ärendet.

Ansökan om bygglov kan sökas av byggplatsinnehavaren, dvs. ägaren, en person som ägaren har befullmäktigat eller en person som hyr byggplatsen eller besitter den genom något annat avtal.

Grannarna ska i regel informeras om att en ansökan om bygglov har anhängiggjorts. Med granne avses ägaren eller innehavaren av en fastighet eller ett annat område som ligger invid eller mittemot. Samtidigt ska det även på byggplatsen på lämpligt sätt tillkännages att ärendet är anhängigt. Grannarna behöver inte informeras när projektet är litet eller inte har någon väsentlig inverkan på grannarna. Byggnadstillsynsmyndigheten avgör om grannarna måste höras.

Bygglov ansöks elektroniskt via tjänsten Lupapiste. Om byggarbetet inte börjats inom tre år eller slutförts inom fem år har lovet upphört att gälla. Det är möjligt att förlänga rätten att inleda bygget med högst två år, om rättsliga förutsättningar för bygge eller en annan åtgärd fortfarande är i kraft. Om byggarbetet inte slutförts inom fem år, är det möjligt att förlänga tidsfristerna med högst tre år åt gången. Ansökan om förlängning av ett lovs giltighet görs med en separat ansökan.

För vem och på vilka villkor

Lovet beviljas, om alla förutsättningar för det uppfylls. Om projektet avviker från bestämmelserna eller föreskrifterna, kan det krävas ett undantagstillstånd innan bygglov beviljas.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Giltighetstid

Ett bygglov är i kraft i fem år under förutsättning att byggarbetet inletts inom tre år. Tidsfristerna börjar från det att lovet vunnit lag kraft. Om byggarbetet inte inletts inom tre år eller slutförts inom fem år har lovet upphört att gälla.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Nästan allt byggande kräver bygglov eller annat myndighetsgodkännande. Även utbyggnader samt betydande renoveringar och ombyggnader eller ändringar av byggnaders användningsändamål förutsätter ett bygglov eller åtgärdstillstånd. För vissa mindre byggnadsprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd eller göra en anmälan om projektet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Bestämmelser om detta finns i markanvändnings- och bygglagen. Kommunen kan även i sin byggnadsordning fastställa om åtgärderna kräver lov eller anmälan.

I markanvändnings- och bygglagen ingår bestämmelser om tillståndsplikt för byggande och förutsättningarna för att tillstånd ska beviljas, men även om ansökningshandlingar, behörighetsvillkor för projektledare, utförande av byggnadsarbete samt om byggnadsprojektets ansvarspersoner.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 14.4.2023