suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Byggande

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Byggande förutsätter tillstånd. I byggnads- och planläggningstjänsterna ingår förutom byggnadstillsynen även enheten markpolitik, stadsplaneringen och kommuntekniken.

Byggnadstillsynen ger byggarna goda råd, beviljar bygglov, åtgärdstillstånd och övriga tillstånd frånsett grävningstillstånd eller tillstånd att använda gatuområden. Utöver det övervakar byggnadstillsynen också byggandet och den bebyggda miljön och ser till att planerna följs.

Markpolitiken svarar för tomtförsäljning och -uthyrning, bereder markanvändningsavtalen, producerar kartor och geografisk information, erbjuder tjänster beträffande fastighetsbildning och byggnadstillsynsmätning samt tillhandahåller utdrag ur fastighetsregister och kartor.

Stadsplaneringen svarar för en planläggning som styr byggvolymerna, stadsbilden samt var gator och parker ska anläggas, tillhandahåller uppgifter om markanvändningsplaner och planläggningssituationerna för fastigheter samt ansvarar för beredningen av beslut om undantag, avgöranden om planeringsbehov och marktäktstillstånd.

Kommuntekniken svarar för planering, byggande och underhåll av gator, torg, parkeringsområden, grönområden och övriga allmänna områden, förser byggarna med uppgifter om gatornas höjdlägen, beviljar gatulov, hyr ut gatu- och grönområden exempelvis för utplacering av byggnadsställningar samt ger utlåtanden om hur körförbindelsen till en tomt ska planeras.

Kontaktuppgifter och mer information om bl.a. tillstånd och avgifter och finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

Gör så här

Om bygglov kan ansökas hos kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger råd i ärendet.

Ansökan om bygglov kan sökas av byggplatsinnehavaren, dvs. ägaren, en person som ägaren har befullmäktigat eller en person som hyr byggplatsen eller besitter den genom något annat avtal.

Grannarna ska i regel informeras om att en ansökan om bygglov har anhängiggjorts. Med granne avses ägaren eller innehavaren av en fastighet eller ett annat område som ligger invid eller mittemot. Samtidigt ska det även på byggplatsen på lämpligt sätt tillkännages att ärendet är anhängigt. Grannarna behöver inte informeras när projektet är litet eller inte har någon väsentlig inverkan på grannarna. Byggnadstillsynsmyndigheten avgör om grannarna måste höras.

För vem och på vilka villkor

Lovet beviljas, om alla förutsättningar för det uppfylls. Om projektet avviker från bestämmelserna eller föreskrifterna, kan det krävas ett undantagstillstånd innan bygglov beviljas.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Nästan allt byggande kräver bygglov eller annat myndighetsgodkännande. Även utbyggnader samt betydande renoveringar och ombyggnader eller ändringar av byggnaders användningsändamål förutsätter ett bygglov eller åtgärdstillstånd. För vissa mindre byggnadsprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd eller göra en anmälan om projektet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Bestämmelser om detta finns i markanvändnings- och bygglagen. Kommunen kan även i sin byggnadsordning fastställa om åtgärderna kräver lov eller anmälan.

I markanvändnings- och bygglagen ingår bestämmelser om tillståndsplikt för byggande och förutsättningarna för att tillstånd ska beviljas, men även om ansökningshandlingar, behörighetsvillkor för projektledare, utförande av byggnadsarbete samt om byggnadsprojektets ansvarspersoner.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021