suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Kraven på hantering av avfallsvatten gäller fastigheter som inte har anslutits till det allmänna avloppet och där det uppstår avfallsvatten. Äldre och personer i svår livssituation kan beviljas undantag från kraven på rening av avfallsvatten i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet.

Sådana fastigheter, vilkas permanent boende innehavare har fyllt 68 år före 9.3.2011 får avvika från kravet utan ansökan. Övriga möjligheter att avvika från kravet gäller personer i svår livssituation (t.ex. arbetslösa eller långtidssjuka) för vilka en sanering eller renovering av hanteringssystemet skulle vara orimligt.

Om undantag ansöks hos Karleby stads miljötjänster. Undantag kan beviljas endast om hanteringen av avfallsvatten på fastigheten har ordnats så att den inte orsakar risk för förorening av miljön.

Gör så här

Du kan skriva ut ansökan om avvikelse från kraven på hantering av hushållsavloppsvatten på Karleby stads webbplats.

För vem och på vilka villkor

Miljövårdsmyndigheten granskar anmälan och ger ett utlåtande om den. I sitt utlåtande meddelar miljövårdsmyndigheten om det är möjligt att sköta ledningen och hanteringen av avloppsvattnet så att det inte förorsakar skada eller risk för miljön och om befrielse från kraven på hantering av hushållsavloppsvatten kan beviljas. Myndigheten är tillsynsskyldig och kan därför dessutom utfärda sådana tillsynsbestämmelser som anses nödvändiga. Miljövårdsmyndigheten kan vid behov förutsätta anslutning till avloppsvattenavloppet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För en fastighet som inte är ansluten till det allmänna avloppsnätet och inte har ansökt om befrielse från anslutningsplikten kan undantagstillstånd sökas för högst fem år. Tillstånd att avvika från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten kan beviljas om invånaren är ålderstigen eller det finns särskilda grunder angående hälsa, ekonomi eller livssituation. En förutsättning för tillstånd är att miljöbelastningen avloppsvattnet orsakar är mycket liten.

Undantag söks hos kommunens miljömyndighet. Ett beviljat tillstånd upphör om fastigheten börjar producera mer avloppsvatten än tidigare, om fastigheten säljs eller får en ny innehavare av annan orsak.

Lagom ändring av miljöskyddslagen

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020