suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Kraven på hantering av avfallsvatten gäller fastigheter som inte har anslutits till det allmänna avloppet och där det uppstår avfallsvatten. Äldre och personer i svår livssituation kan beviljas undantag från kraven på rening av avfallsvatten i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet.

Sådana fastigheter, vilkas permanent boende innehavare har fyllt 68 år ...

Gör så här

Du kan skriva ut ansökan om avvikelse från kraven på hantering av hushållsavloppsvatten på Karleby stads webbplats.

För vem och på vilka villkor

Miljövårdsmyndigheten granskar anmälan och ger ett utlåtande om den. I sitt utlåtande meddelar miljövårdsmyndigheten om det är möjligt att sköta ledningen och hanteringen av avloppsvattnet så att det inte förorsakar skada eller risk för miljön och om befrielse från kraven på hantering av hushållsavloppsvatten kan beviljas. Myndigheten är tillsynsskyldig och kan därför dessutom utfärda sådana tillsynsbestämmelser som anses nödvändiga. Miljövårdsmyndigheten kan vid behov förutsätta anslutning till avloppsvattenavloppet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En fastighet som inte har anslutit sig till ett allmänt avlopp och inte heller ansökt om befrielse från anslutningsskyldigheten kan ansöka om undantagslov för högst fem år i sänder. Tillstånd att avvika från kraven på behandling av avloppsvatten kan beviljas om den boende är äldre eller på särskilda grunder i anslutning till hälsa, ekonomi eller livssituation. En förutsättning för tillstånd är att miljöbelastningen avloppsvattnet orsakar

är mycket liten.

Undantag ska sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten. Ett beviljat tillstånd upphör om fastigheten börjar producera mer avloppsvatten än tidigare, om fastigheten säljs eller får en ny innehavare av annan orsak.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 16.3.2023