suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Reso

Avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Reso
  • Offentlig tjänst

Byggande utanför detaljplaneområde och på område i behov av planering

Med ett område i behov av planering avses ett område där det för att tillgodose behoven i anslutning till användningen är skäl att vidta särskilda åtgärder såsom byggande av vägar, vattenledningar eller avlopp eller ordnande av frizoner. Områden i behov av planering har fastställts i byggnadsordningen.

Planeringsbehovet be ...

Gör så här

Kräver mitt projekt tillstånd för planeringsbehov eller undantagslov?

Skicka en förfrågan via e-tjänsten Lupapiste. Bifoga ett kartutdrag där du har antecknat objektets läge samt kort redogör för ditt projekt och dess omfattning (areal). Vi ger kommentarer och anvisningar som respons.

Ansökan och behandling

Lämna in tillståndsansökningarna elektroniskt via e-tjänsten Lupapiste.

Uppgifter som ska lämnas in

  • Kartor (samma kartmaterial som i ansökan om bygglov)
  • Utredning av äganderätten
  • Detaljritning
  • Blankett för hörande av grannar

Ansökan om bygglov

Man kan ansöka om bygglov samtidigt som man ansöker om tillstånd för planeringsbehov, vilket möjliggör en proaktiv beredning i anslutning till tillståndet. Tillstånd för planeringsbehov kan beviljas i samband med bygglov.

Ett beslut om undantagslov som stadsutvecklingssektionen beviljat ska ha vunnit laga kraft innan bygglovet kan behandlas. Ansök om anteckning om laga kraft (res judicata) för den ursprungliga tillståndsbeslutshandlingen från Åbo förvaltningsdomstols registratorskontor och lämna in den som bilaga till bygglovet. En anteckning om laga kraft kan fås tidigast 30 dagar efter den dag då tillståndsbeslutet meddelades.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Handläggningstid

Behandlingstiden för tillstånd som Reso stad har beslutanderätt i är cirka 4 veckor.

Giltighetstid

Avgörandet av planeringsbehovet är i kraft under den tid som meddelas, högst två år. Under denna tid ska man ansöka om byggnadslov. Undantagsbeslutet är i kraft den tid som meddelas i beslutet, högst två år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ansökande av byggnadstillstånd kan i vissa fall förutsätta avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut före byggnadstillståndet.

Den som bygger ska ha ett ikraftvarande avgörande om planeringsbehov om han eller hon ansöker om byggnadstillstånd för planeringsbehovsområdet. Avgörande om planeringsbehov ska ansökas hos en myndighet utsedd av kommunen före byggnadstillstånd ansöks.

Kommunen utreder om området är beläget på planeringsbehovsområdet. Området för avgörandet om planeringsbehov är ett område utanför kommunens detaljplan där det kan finnas behov för åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp.

Avgörandet av planeringsbehovet är i kraft den tid som meddelas, högst två år. Under denna tid ska man ansöka om byggnadstillstånd.

Om den som bygger vill avvika från detaljplanen eller markanvändnings- och bygglagsenliga, eller med stöd av lagen utfärdade, bestämmelser, direktiv, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder såsom byggnadsordningen behövs undantagsbeslutet före byggnadstillståndet. Kommunen kan med vissa förutsättningar bevilja undantag.

Undantaget kräver alltid en särskild orsak. Undantaget får inte orsaka olägenheter till exempel för annan användning eller naturen i området.

Undantagsbeslutet är i kraft den tid som meddelas i beslutet, högst två år.

Servicen tillhandahålls av

Reso

Ansvarig för tjänsten

Reso
Ansvarig för texten: Reso
Uppdaterad: 3.3.2023