suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Avgörande av meningsskiljaktigheter i fråga om dikning

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Om ett ärende som gäller dikning inte behöver handläggas som vattentillståndsärende och det uppstår meningsskiljaktighet vid dikningsförrättningen och dikning som man inte kan komma överens om, avgörs ärendet av kommunens miljövårdsmyndighet. Meningsskiljaktigheterna gäller oftast situationer där en fastighetsägare vill anlägga ett dike på någon annans område eller leda vatten till andras diken. Det lönar sig att låta kommunen avgöra meningsskiljaktigheter som gäller diken så att de inte drar ut på tiden.

Miljövårdsmyndigheten avgör också sådana meningsskiljaktigheter där fastighetsägaren har försummat underhåll av dike och därigenom orsakat skada för annans fastighet. Ett fall som ska avgöras kan ha två eller flera parter. I samband med avgörandet kan myndigheten besluta om fördelningen av kostnader och ersättningar. I glesbygden avgörs meningsskiljaktigheter främst med stöd av vattenlagen och i detaljplaneområde med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

Gör så här

Ta kontakt med Karleby stads miljötjänster per telefon, personligen eller per e-post i meningsskiljaktigheter som gäller dikning. Du får råd och anvisningar om hur du kan gå vidare i frågan.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För handläggningen av ärendet uppbärs en avgift enligt Karleby stads miljövårdsmyndighets gällande taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen avgör meningsskiljaktigheter i fråga om dikning. Meningsskiljaktigheterna gäller i allmänhet situationer där en fastighetsägare vill göra ett dike över någon annans område eller leda vatten till andras diken.

Det är skäl att låta kommunen avgöra dikningstvister innan de blir utdragna.

Kommunens miljöskyddsmyndighet avgör även sådana meningsskiljaktigheter där fastighetsägaren har försummat underhållet av sitt dike och därmed orsakat skada på en annans fastighet. Parterna i tvisten kan vara två eller flera. I samband med avgörandet kan myndigheten fastställa ersättning åt den som drabbats av olägenheter.

På glesbygden avgörs meningsskiljaktigheter i fråga om dikning företrädesvis med stöd av vattenlagen, på detaljplaneområden huvudsakligen med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 6.7.2021