suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Att påverka detaljplaneringen

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Genom planläggningen organiseras och styrs områdesanvändning och byggande. I Hangö hör planläggningen till miljönämndens verksamhetsområde. Markanvändningsavdelningen svarar för planläggningen i Hangö stads förvaltning.

Staden ger anvisningar för de som vill påverka planläggningen i Hangö. Maranvändningsavdelningen informerar om planläggningen på sina webbsidor: https://www.hanko.fi/sv/boende_och_miljo/planlaggning_och_fastighetsbildning/planlaggning .

För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av detaljplanen har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Detaljplanen är en detaljerad plan över hur man bygger i området och hur området i övrigt används. Byggnader får inte byggas i strid mot detaljplanen. Kommunen ansvarar för detaljplaneringen i sitt område. Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen men fullmäktiges beslutanderätt kan genom en instruktion även överföras till kommunstyrelsen eller en nämnd. Kommunen ska följa upp detaljplaneringens status och vid behov förnya föråldrade detaljplaner. I detaljplanen fastställs gatornas, parkernas, rekreationsområdenas och torgens namn.

Kommunen kan förordna ett byggförbud i ett område vars detaljplan håller på att göras upp eller ändras. Byggförbudet gäller i högst två år. Kommunen kan förlänga förbudet med två år åt gången om planeringen ännu pågår.

Deltagandet i detaljplaneringen sker genom att göra en motion om planläggningen eller lämna en åsikt om en plan under beredning. Om planförslaget påverkar invånarens boende eller arbete har invånaren rätt att ge en skriftlig anmärkning om det framlagda planförslaget. Kommunbesvär får göras om ett beslut om att godkänna en plan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 25.11.2019