suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Att ansöka om utlåtande från nämnden för arbetstagares uppfinningar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Nämnden för arbetstagares uppfinningar lyder under arbets- och näringsministeriet och ger enligt ansökan utlåtanden i ärenden som gäller tillämpningen av uppfinningslagen (656/1967) och högskoleuppfinningslagen (369/2006). Ett utlåtande av nämnden kan begäras av en arbetsgivare eller en arbetstagare. Dessutom kan ett utlåtande begäras av domstol, om en tvist om uppfinningen behandlas vid domstolen, eller av Patent- och registerstyrelsen, om en patentansökan som gäller uppfinningen behandlas av Patent- och registerstyrelsen. Utlåtandet är avgiftsfritt för sökanden. Nämnden för arbetstagares uppfinningar ger utlåtanden som har karaktären av rekommendationer. De är inte bindande för den som begär utlåtande eller för motparten.

Gör så här

Begär utlåtandet skriftligen med den avsedda blanketten. Skicka in begäran om utlåtandet samt dess bilagor i två (2) originalkopior till nämnden på adress

Nämnden för arbetstagares uppfinningar. PB 32 00023 STATSRÅDET. Nämnden ser till att de nödvändiga handlingarna skickas till motparten.

Till begäran om utlåtande bifogas:

• patentansökan och patentbrev som gäller uppfinningen

• uppfinnarnas arbetsavtal

• uppfinnarnas meddelande om uppfinningen till arbetsgivaren i enlighet med 5 § i uppfinningslagen

• arbetsgivarens meddelande om övertagning av rättigheterna i enlighet med 6 § i uppfinningslagen

• avtal om överföring av rättigheterna till uppfinningen till arbetsgivaren samt redogörelse för arbetsgivarens bransch och grunderna för den ersättning som betalats (om möjligt)

• sökandens egen redogörelse för situationen

Numrera handlingarna som skickas in som bilagor till utlåtandet om begäran och de ska också nämnas i respektive punkt i blanketten för begäran om utlåtande. Utrymmet i blanketten är begränsat. Om det till exempel finns flera uppfinnare och alla inte kan nämnas i respektive punkt på blanketten på grund av utrymmesbrist, ska sökanden som bilaga bifoga också en separat redogörelse för sådana omständigheter som inte anges på blanketten.

Efter att nämnden för arbetstagares uppfinningar har gett sitt utlåtande har parterna skyldighet att meddela nämnden om parten tänker följa utlåtandet. Meddelandet ska ges inom två månader (2 mån) från utgången av den månad då parten fick ett exemplar av utlåtandet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsministeriet
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 21.1.2020