suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Att ansöka om nyttighetsmodell

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En nyttighetsmodell söks i Finland hos Patent- och registerstyrelsen. Nyttighetsmodellen ger dig ensamrätt att yrkesmässigt använda din uppfinning. Nyttighetsmodellen påminner således om ett patent, men skyddstiden för nyttighetsmodellerna är kortare, högst 10 år.

En förutsättning för nyttighetsmodellen är att din uppfinning är ny, industriellt användbar och har uppfinningshöjd. För objekt som ska skyddas med en nyttighetsmodell krävs dock inte lika stor uppfinningsrikedom som för ett patent.

En nyttighetsmodell får man i allmänhet betydligt snabbare än ett patent. Under handläggningen genomgår ansökan en granskning av registrerbarhet. I handläggningen bedöms inte uppfinningens nyhet eller uppfinningshöjd, så du ansvarar själv för att dessa förutsättningar uppfylls.

Gör så här

  1. Innan du ansöker om en nyttighetsmodell är det förnuftigt att reda ut uppfinningens nyhet. Du kan till exempel använda våra patentdatabaser eller beställa en granskning av nyheten från PRH.
  2. Gör en ansökan om nyttighetsmodell. För ansökan behöver du en ansökningsblankett, en beskrivning av uppfinningen, skyddskrav och eventuella bilder. Exakta anvisningar för ansökan finns på vår webbplats.
  3. Vänta på handläggningen av din ansökan och svara på eventuella interimistiska beslut. Först görs en formell granskning av ansökan för att säkerställa att ansökan innehåller de handlingar som krävs och att ansökningsavgiften är betald. Efter detta kontrollerar vi om uppfinningen kan registreras.
  4. När din ansökan har godkänts inför vi nyttighetsmodellen i registret och skickar ett registreringsbevis till dig.
  5. Håll din nyttighetsmodell i kraft med förnyelseavgifter. Efter registreringen gäller nyttighetsmodellen i fyra år, varefter den kan förnyas ytterligare två gånger: först för fyra år och sedan för ytterligare två år. Nyttighetsmodellen kan således vara i kraft högst 10 år.

För vem och på vilka villkor

Nyttighetsmodellen lämpar sig för att skydda uppfinningar som avser anordningar och produkter. Den kan inte skydda förfarandeuppfinningar. En nyttighetsmodell kan sökas av en privatperson, en persongrupp, ett företag eller en sammanslutning.

En uppfinning som skyddas med en nyttighetsmodell ska vara industriellt användbar, ny och klart skilja sig från tidigare kända lösningar. Patent- och registerstyrelsen granskar dock nyheten och huruvida den klart skiljer sig endast om sökanden särskilt begär det och betalar för det. I allmänhet leder ansökan till registrering, om den med hänsyn till formkraven är i skick, dvs. ansökan innehåller alla nödvändiga papper, uppfinningen avser en uppfinning enligt lagen om nyttighetsmodellrätt och ansökningsavgiften är betald.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Nyttighetsmodellavgifterna grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om PRH:s avgiftsbelagda prestationer. Avgifterna är myndighetsavgifter och innehåller inte mervärdesskatt.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPatent- och registerstyrelsen
Ansvarig för tjänstenPatent- och registerstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 1.3.2021