suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Konkurrens- och konsumentverket

Åtgärdsansökning gällande utredning av konkurrensbegränsning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Förbjudna konkurrensbegränsningar är dels sådana avtal eller handlingssätt som syftar till att på ett betydande sätt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen, dels sådana där följden är att konkurrensen på ett betydande sätt hindras, begränsas eller snedvrids. Konkurrensbegränsningar som är av mindre betydelse för den ekonomiska konkurrensen är inte nödvändigtvis förbjudna.

Även när det gäller förbjudna konkurrensbegränsningar kan Konkurrens- och konsumentverket (KKV) avstå från att vidta åtgärder om konkurrensen på den betydande marknaden i fråga totalt sett kan anses fungera trots konkurrensbegränsningar.

Åtgärdsansökningarna är en viktig informationskälla för KKV när det gäller att trygga en fungerande konkurrens. KKV är emellertid tvungen att prioritera och fokusera på att utreda konkurrensbegränsningar med betydande negativa effekter på samhällsekonomin.

Gör så här

Ansökan om åtgärder borde innehålla åtminstone följande:

1. Uppgifter om parterna

1.1. Fullständiga kontaktuppgifter för den som ansöker om åtgärder samt uppgifter om arten av personens näringsverksamhet och eventuella koncernrelationer.

1.2. Fullständiga kontaktuppgifter för den som är föremål för ansökan om åtgärder, liksom uppgifter om arten av föremålets näringsverksamhet och eventuella koncernrelationer samt om relationen mellan den som är föremål för och den som lämnar in åtgärdsansökan.

2. Den misstänkta konkurrensbegränsningen och bevis

2.1. En exakt och underbyggd beskrivning av den eller de misstänkta konkurrensbegränsningarna enligt artiklarna 101 och 102 i FEUF eller 5–7 § i konkurrenslagen.

2.2 En bedömning av hur länge konkurrensbegränsningen har pågått och i vilken form den fortfarande pågår eller när den har upphört.

2.3. Kopior av bevismaterial som ni har eller har tillgång till samt kontaktuppgifter till eventuella vittnen.

3. Marknadsinformation

3.1. En beskrivning av den ställning som dels den som är föremål för ansökan om åtgärder, dels den som ansöker om åtgärder har på marknaden.

3.2. En beskrivning av de varor eller tjänster som, enligt den som ansöker om åtgärder, sinsemellan konkurrerar på marknaden och är föremål för konkurrensbegränsningen (den relevanta produktmarknaden).

3.3. En beskrivning av de geografiska områden som, enligt den som ansöker om åtgärder, sinsemellan konkurrerar på marknaden och är föremål för konkurrensbegränsningen (den relevanta geografiska marknaden).

3.4. En uppskattning av den relevanta marknadens storlek, marknadsandelar och hinder för marknadstillträde.

4. Den misstänkta konkurrensbegränsningens effekter

4.1. En utredning av vilka som primärt påverkas av konkurrensbegränsningen samt de viktigaste effekterna av den misstänkta konkurrensbegränsningen ur de olika parternas synvinkel.

4.2. En utredning av hur den som är föremål för ansökan om åtgärder eventuellt motiverar sina åtgärder, er egen bedömning av hur den misstänkta konkurrensbegränsningen eventuellt ökar den ekonomiska effektiviteten eller vilka möjligheter kunderna har att kringgå eller undvika de konkurrensbegränsande åtgärderna.

4.3. En uppskattning av den ekonomiska skada som den misstänkta konkurrensbegränsningen åsamkat.

5. Övriga aspekter av betydelse.

Åtgärdsansökningarna lämnas till Konkurrens- och konsumentverkets registratorskontor, adress PB 5, 00531 Helsingfors eller per e-post till kirjaamo@kkv.fi.

För vem och på vilka villkor

Åtgärdsansökningar kan i första hand lämnas in av företag som åberopar konkurrenslagen för att få skydd mot de förbjudna konkurrensbegränsningar som deras handelspartner tillämpar.

Det är inte KKV:s uppgift att skydda en enskild näringsidkare, framför allt inte om den näringsidkare som utsatts för en begränsning även annars kan skydda sina intressen, till exempel vid en allmän domstol. Indirekt förbättrar emellertid verkställandet av konkurrenslagen ofta också den enskilda näringsidkarens ställning på marknaden.

Konkurrens- och konsumentverket ser till att ärendet utreds, men även den som lämnat in en åtgärdsansökan ska medverka när det gäller att utreda ett ärende som hen har inlett.

Det krävs i allmänhet synnerligen omfattande utredningar för att utreda betydande konkurrensbegränsningar. Därför borde åtgärdsansökan innehålla så fullständig information som möjligt om konkurrensbegränsningen och hur den verkställs, likväl om parterna, marknaden och konkurrensbegränsningens marknadspåverkan.

Åtgärdsansökningarna är i regel offentliga, liksom identiteten på den som ansöker om åtgärder. Identiteten kan hemlighållas bara om särskilda skäl föreligger såsom en synnerligen viktig allmän eller privat fördel.

Om ansökan om åtgärder gäller en regional konkurrensbegränsning kan ansökan även lämnas till regionförvaltningsverket.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Konkurrenslag

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKonkurrens- och konsumentverket
Ansvarig för tjänstenKonkurrens- och konsumentverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: Konkurrens- och konsumentverket
Uppdaterad: 28.6.2019