suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Gentekniknämnden

Ansökan om fältprov med genetiskt modifierade organismer

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du planerar ett fältförsök där levande genetiskt modifierade organismer (GMO) sprids ut i miljön måste du ansöka om tillstånd för provet hos gentekniknämnden. Fältprovet kan till exempel vara ett odlingsprov med genetiskt modifierade växter eller ett test av ett genetiskt modifierat vaccinpreparat i ett kliniskt prov.

Gentekniknämnden ordnar hörande av allmänheten för ansökan om fältprov.

Gör så här

Bekanta dig med anvisningarna på gentekniknämndens webbplats och gör den ansökan som behövs. I oklara fall ska du kontakta gentekniknämndens sekretariat.

Ansökan kan lämnas in till nämnden antingen per post eller per e-post.

För vem och på vilka villkor

Ansökan ska göras för verksamhet som uppfyller definitionen "avsiktlig spridning i miljön i annat syfte än för utsläppande på marknaden" i genteknikbestämmelserna.

Ansökan görs av den instans som ansvarar för fältprovet. Denna verksamhetsidkare är i allmänhet en juridisk person, såsom ett företag eller en forskningsanstalt.

Om en näringsidkare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma tillstånd för verksamheten som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Fältprovet kan inte inledas förrän gentekniknämnden har beviljat det ett skriftligt tillstånd.

Handläggningstid

Var beredd på att det kan ta 4–5 månader att behandla ansökan om fältprov.

Giltighetstid

Tillståndet för fältprovet är tidsbegränsat.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om avgifterna 2024 och 2025 för prestationer enligt gentekniklagen (1245/2023)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (1105/2019)

Servicen tillhandahålls av

Gentekniknämnden

Ansvarig för tjänsten

Gentekniknämnden
Ansvarig för texten: Gentekniknämnden
Uppdaterad: 1.3.2024