suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Ansökan om ändring av tillstånd till undantag inom arbetarskyddet hos arbetsrådet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Arbetsrådet är den myndighet hos vilken rättelse kan yrkas i vissa ärenden som gäller tillstånd till undantag inom arbetarskyddet. Regionförvaltningsverket kan på ansökan bevilja arbetsgivare rätt att avvika från vissa lagbestämmelser på basis av 39 § i arbetstidslagen och 15 § i lagen om unga arbetstagare.

I ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat i ett sådant ärende om tillstånd till undantag kan rättelse yrkas skriftligen hos arbetsrådet. Ändring kan inte sökas på detta beslut genom besvär.

Gör så här

Rätt till ett rättelseyrkande har enligt 11 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet (400/2004)

  1. den som söker om undantagstillstånd
  2. de arbetstagares representanter eller arbetstagare som syftas på i 10 § 1 mom. som har hörts eller borde ha hörts före regionförvaltningsverkets beslut
  3. den vars rätt, skyldighet eller förmån direkt påverkas av regionförvaltningsverkets beslut.

Tjänsten är avgiftsfri.

För vem och på vilka villkor

Den som ansöker om tillstånd till undantag ska framställa rättelseyrkandet inom 30 dagar från det att han eller hon har fått del av regionförvaltningsverkets beslut, och andra som framställer rättelseyrkande från det att regionförvaltningsverkets beslut eller en kopia av det har lagts fram på arbetsplatsen. Rättelseyrkandet ska tillställas arbetsrådet. Ändring i ett beslut av arbetsrådet som meddelas med anledning av ett rättelseyrkande söks genom skriftliga besvär hos arbetsdomstolen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbetsrådet
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 12.1.2021