suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Anslag för hälsofrämjande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Anslaget för hälsofrämjande är ett finansiellt understöd som beviljas enligt prövning och utlyses för ansökan varje år. Anslaget används för att bevilja statsunderstöd för 1–3 år och är avsett för försöks- och utvecklingsprojekt i hälsofrämjande syfte samt för forskningsprojekt och program som stödjer hälsofrämjande.

Syftet med anslaget är att stödja hälsofrämjande verksamhet och förebyggande och minskning av användningen av alkohol, narkotika och tobak. Vid dimensioneringen av anslaget beaktas befolkningens hälsobeteende och hur vanligt det är med användning av alkohol, narkotika och tobak bland befolkningen samt de olägenheter som förorsakas av dessa. Anslaget för hälsofrämjande är lagstadgat och bygger på lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009) och på statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande (535/2009).

Projektunderstöd söks årligen i maj-juni genom att projektförslaget lämnas in till Institutet för hälsa och välfärd (THL) via det elektroniska systemet för projektadministration (https://thl.apurahat.net). Projektförslag som gäller anslaget tas emot och bedöms vid Institutet för hälsa och välfärd, som bereder ett förslag till dispositionsplan för Social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektspecifika dispositionsplanen för anslaget i januari, varefter Institutet för hälsa och välfärd fattar de projektspecifika besluten om statsunderstöd.

Gör så här

Projektförslagen lämnas in på en blankett, och valet sker på grundval av uppgifterna på blanketten. Blanketten fylls i elektroniskt och finns i det elektroniska projektadministrat-ionssystemet på adressen https://thl.apurahat.net.

Systemet skickar avsändaren en bekräftelse på att ansökan har tagits emot. Vänligen ring THL:s kontaktperson, om du inte får någon bekräftelse.

För vem och på vilka villkor

Anslag för hälsofrämjande verksamhet kan användas för att bevilja statsunderstöd till:

  • organisationer
  • stiftelser
  • kommuner
  • och andra aktörer (exempelvis universitet, yrkeshögskolor och andra läroanstalter, sjuk-vårdsdistrikt).

Dessutom kan anslaget användas för att ingå avtal om projekt för hälsofrämjande med in-rättningar inom statsförvaltningen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Ansvarig för tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 28.4.2020