suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anmälan om verksamhet av försöksnatur enligt miljöskyddslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Anmälan om verksamhet av försöksnatur ska göras 30 dagar före verksamheten inleds. Verksamhet av försöksnatur kan anknyta till exempel till beredning av miljöinvesteringar eller försök i samband med ibruktagande av ny teknik. Det kan också vara fråga om försök som gäller nya ersättande kemikalier eller försök att utnyttja avfall som råmaterial. Om anmälan om verksamhet av försöksnatur fattas ett tjänsteinnehavarbeslut när nödvändiga uppgifter har getts. Vilka uppgifter som behövs beror på den verksamhet som planeras.

Gör så här

Du kan skriva ut anmälningsblanketterna på miljöförvaltningens webbplats. Om den miljötillståndspliktiga verksamheten övervakas av kommunen ska anmälningsblanketten lämnas in till kommunens miljövårdsmyndighet.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För handläggningen av anmälan uppbärs en avgift enligt Karleby stads miljövårdsmyndighets gällande taxa.


Tidsfrist

Anmälan om verksamhet av försöksnatur ska göras tilll miljövårdsmyndigheten senast 30 dagar före verksamheten inleds.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett företag eller en annan aktör som bedriver verksamhet av försöksnatur måste anmäla detta senast 30 dagar innan verksamheten inleds. Anmälan görs till den myndighet som också beviljar tillstånd för verksamheten. Verksamhet av försöksnatur har ofta koppling till beredning av miljöskyddsinvesteringar eller försök med tekniskt genomförande. Det kan till exempel handla om nya ersättande kemikalier eller om att utnyttja avfall som råvara.

Av anmälan måste det framgå vad verksamheten av försöksnatur består av, hur länge den pågår, vilka råvaror som används, vilka utsläpp den kan ge upphov till, hur de mäts och vilka konsekvenser försöksverksamheten har på miljön. Anmälaren ska också berätta om de miljöskyddsåtgärder som planeras.

Om försöksverksamheten kan leda till att vatten förorenas eller till oskäligt besvär på det sätt som avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden, ska verksamheten ansöka om miljötillstånd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020