suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anmälan om livsmedelsverksamhet

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • 9 kommuner
 • Offentlig tjänst

En anmälan ska göras om yrkesmässig verksamhet inom livsmedelsbranschen.

Anmälan ska göras om vilket utrymme inomhus eller utomhus som helst eller om en del av det där livsmedel som säljs

 • förvaras
 • transporteras
 • säljs
 • serveras
 • behandlas.

Anmälan ska göras

 • om livsmedelslokal såsom restaurang, butik eller bageri.
 • om transport av livsmedel
 • om en rörlig livsmedelslokal såsom en bil som säljer livsstilsartiklar
 • om en virtuell lägenhet som till exempel försäljning av livsmedel på nätet.

Anmälan om primärproduktion av livsmedel behöver inte göras. Om man i livsmedelslokalen behandlar animaliska livsmedel före detaljförsäljningen, ska man ansöka om godkännande för anläggningen.

Gör en skriftlig anmälan om livsmedelslokalen till Mellersta Österbottens miljöhälsovård om din livsmedelslokal ligger i Karleby, Kronoby, Kannus, Toholampi, Kaustby, Vetil, Perho, Halsua eller Lestijärvi. Också professionell transportering av livsmedel, mobil livsmedelslokal och virtual lokal är sådan verksamhet som ska anmälas. Med väsentlig ändring i verksamheten menas en betydande ökning av ri ...

Gör så här

Gör anmälan i Livsmedelsverkets elektroniska anmälningstjänst.

Du kan också göra en skriftlig anmälan till livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där du är belägen.

Anteckna då i anmälan

 • företagets namn och kontaktuppgifter samt din hemkommun när du har en rörlig livsmedelslokal eller en virtuell lokal
 • ditt företags FO-nummer eller, om det inte finns, ditt personnummer
 • namn och kontaktuppgifter för din livsmedelslokal eller virtuella lokal
 • livsmedelslokalens besöksadress och kommun, om det inte är fråga om en rörlig livsmedelslokal
 • verksamhet som bedrivs och dess uppskattade omfattning
 • uppskattad tidpunkt då verksamheten inleds
 • beskrivning av egenkontrollen.

Myndigheten meddelar dig när den har sparat uppgifterna i din anmälan i sitt register och gör en granskning av genomförandet av egenkontrollen inom 1-6 månader från att verksamheten inletts.

Fyll i och lämna in blanketten innan verksamheten inleds. Till anmälan om livsmedelslokal ska åtminstone en planritning fogas. Anmälan och bilagorna kan sändas per post eller e-post eller lämnas in direkt till Mellersta Österbottens miljöhälsovård.

Anmälan om avbrott i verksamheten eller upphörande med den kan göras genom att fylla i en blankett eller sända e-post till Mellersta Österbottens miljöhälsovård. Ingen avgift bärs upp för handläggandet av dessa anmälningar och verksamhetsidkaren får inte heller något intyg om handläggningen.

För vem och på vilka villkor

En förutsättning för att verksamheten ska kunna inledas är att livsmedelsverksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagen. Livsmedelsverksamhet får till exempel inte medföra fara för hälsan.

Förutom att verksamheten inleds ska aktören göra en anmälan till myndigheten om

 • verksamheten förändras
 • verksamheten avbryts
 • verksamheten upphör
 • aktören byts.

Om en aktör är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är tillfälligt verksam i Finland, behöver aktören inte göra en anmälan till Finland om han eller hon redan har meddelat om livsmedelsverksamheten i sitt hemland. Som tillfällig verksamhet betraktas verksamhet under ett halvt år.


Tidsfrist

Gör anmälan senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller eventuella ändringar.

Handläggningstid

Verksamheten kan inledas även om handläggningen av anmälan inte är klar.

Intyget ges inom 14 dagar från mottagandet. Om anmälan är bristfällig begärs kompletteringar och behandlingen förlängs.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 24.11.2022