suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anmälan om buller och skakningar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

I Karleby lämnas bulleranmälan in till enheten för miljötjänster. Du kan skriva ut blanketten för bulleranmälan från miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Fyll i ansökan omsorgsfullt, lägg till nödvändiga bilagor och lämna in dem till stadens miljötjänster. För handläggningen av anmälan uppbärs en avgift enligt miljövårdsmyndighetens gällande taxa. Om evenemanget som bulleranmälan gäller arrangeras på flera kommuners område ska anmälan lämnas in till NTM-centralen i Södra Österbotten. Bulleranmälan ska lämnas in 30 dygn före evenemanget äger rum.

Gör så här

Anmälan om buller och skakningar ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Kommunen behandlar anmälan och utfärdar nödvändiga bestämmelser, vilka den som gjort anmälan ska följa.

Flera evenemang kan anmälas i en anmälan om buller och skakningar.

Skriv ut anmälningsblanketten på miljöförvaltningens webbplats. Fyll i den omsorgsfullt och lämna in den och nödvändiga bilagor till Karleby stads miljötjänster.

För vem och på vilka villkor

Anmälan behöver inte göras för verksamhet för vilken miljötillstånd har ansökts.

Privatpersoner behöver inte göra miljöanmälningar för verksamhet i det egna hushållet.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För handläggningen av anmälan uppbärs en avgift enligt Karleby stads miljövårdsmyndighets gällande taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Var och en som med sin verksamhet orsakar speciellt störande buller eller skakningar ska i förväg göra en anmälan om det till kommunens miljöskyddsmyndighet. Speciellt störande buller eller skakningar kan uppkomma till exempel vid byggarbeten, friluftskonserter, bilsportstävlingar, stenbrytning, krossning och pålning. En anmälan om buller och skakningar ska göras till exempel för stora publikevenemang och byggprojekt.

Den som orsakar olägenheterna ska dessutom i förväg meddela alla invånare, daghem och skolor, vårdinrättningar och eventuella andra berörda i olägenhetens influensområde om bullret eller skakningarna.

Om en verksamhet som orsakar buller eller skakningar sträcker sig utöver flera kommuners område ska buller- eller skakningsanmälan göras till NTM-centralen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020