suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Anmälan om användning av skog

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Anmälan om användning av skog ska göras senast 10 dagar och tidigast tre år innan avverkning eller annan åtgärd inleds. Skogscentralen kan bevilja undantag från tidsfristen. Du kan söka undantag genom att fylla i en ansökan om undantag.

Du ska göra anmälan om användning av skog när den planerade avverkningen är

 • beståndsvårdande avverkning
 • förnyelseavverkning
 • avverkning till följd av skogsskada
 • annan avverkning (till exempel avverkning på särskilda områden)
 • behandling av en särskilt viktig livsmiljö.

Du behöver dock inte göra anmälan om avverkning om följande avverkningar om de inte omfattar en särskilt viktig livsmiljö:

 • avverkning för hushållsbruk
 • avverkning av klena bestånd
 • avverkning i kantzoner till kraftledningar och järnvägslinjer
 • avverkning vid dikes-, vattenlednings- eller avloppslinjer
 • avverkning i liten omfattning vid väglinjer, kraftledningar eller andra motsvarande linje

Även om en åtgärd inte förutsätter en anmälan om användning av skog, ska du lämna in en anmälan om den till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om åtgärden genomförs i ett område som hör till nätverket Natura 2000 eller i närheten av det och om åtgärden kan försämra naturvärden betydligt. Närmare instruktioner om anmälan finns på miljöförvaltningens webbplats.

Det är markägaren, förvaltningsrättens innehavare, innehavaren av någon annan särskild rätt eller någon som denne befullmäktigat som har ansvar för att anmälan om användning av skog lämnas in.

Dessutom kan avverkningen förutsätta ett tillstånd av staden/kommunen för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen. Det kan krävas tillstånd för ändring av landskap, till exempel för att fälla träd, på generalplaneområden och detaljplaneområden samt på områden för vilka man utarbetar dessa planer.

Gör så här

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälan i e-tjänsten MinSkog.fi. Om du behöver en snabbare behandling, meddela det i samband med att du lämnar in anmälan i MinSkog.fi.

Du kan också lämna in anmälan om användning av skog på en separat blankett. Om du behöver snabbare behandling kan du fylla i en ansökan om undantag från tidsfristen. Innan du fyller i anmälan läs ifyllnadsinstruktionerna. De finns i slutet av blanketten Anmälan av användning av skog.

Lämna in blanketterna till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.

För vem och på vilka villkor

Anmälan om användning av skog ska alltid göras innan avverkning för försäljning eller behandling av en särskilt viktig livsmiljö.

Om det är fråga om beståndsvårdande avverkning ska du uppge avverkningssättet figurvis. Om det är fråga om förnyelseavverkning ska du dessutom uppge bland annat förnyelsesättet. Vid avverkning som görs till följd av skogsskada ska du också anmäla vad som har orsakat skadan.

Om du behöver snabbare behandling ange det när du fyller i anmälan i MinSkog.fi eller på den särskilda ansökan om snabbare behandling av anmälan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Anmälan om användning av skog är avgiftsfri om den lämnas in senast 10 dygn innan avverkningen inleds. Försnabbad behandling kostar 80 euro.


Tidsfrist

Anmälan om användning av skog ska göras minst 10 dygn innan åtgärden vidtas. Vid behov kan du söka snabbare behandling.

Handläggningstid

Handläggningstiden är högst 10 dygn.

Giltighetstid

Anmälan om användning av skog gäller i tre år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog 1320/2013

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 23.2.2021