suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Raumo

Anmälan enligt miljöskyddslagen

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Raumo
 • Offentlig tjänst

Om din företagsverksamhet endast orsakar liten miljöpåverkan kan du istället för att ansöka om miljötillstånd göra en anmälan enligt miljöskyddslagen.

Du kan göra en anmälan om:

 • sågverk med en produktionskapacitet på minst 20 000 kubikmeter sågvaror per år
 • depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av motsvarande storlek
 • permanenta djurgårdar eller nöjesparker
 • upplag för farliga kemikalier i flytande form där lagringskapaciteten är minst hundra, men under tusen kubikmeter
 • skjutbanor utomhus som är avsedda för att skjuta högst 10 000 skott per år och där det inte finns en bana för lerduveskytte.
 • små och medelstora djurstallar
 • verksamheter inom livsmedels- och foderindustrin vars avloppsvatten leds till ett avloppsreningsverk som har miljötillstånd.

Du måste dock ansöka om miljötillstånd för:

 • djurstallar i direktivstorleksklass
 • stora nötkreatursgårdar
 • anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter
 • anläggningar som tillverkar margarin eller andra vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor.

Anmälningsförfarandet enligt miljöskyddslagen är ett förfarande som liknar ett tillståndsförfarande, som gäller vissa verksamheter som orsakar liten miljöpåverkan. Anmälningspliktig verksamhet räknas upp i bilaga 4 till miljöskyddslagen.

I det allmänna anmälningsförfarandet meddelar myndigheten ett överklagbart beslut utifrån uppgifterna i den anmälan som verksamhetsutövaren lämnat in. De uppgift ...

Gör så här

Gör anmälan på Finlands miljöcentrals blankett. Uppgifterna som ska vara med i anmälan motsvarar ungefär de uppgifter som krävs i ansökan om miljötillstånd.

Om din anmälan gäller ett större kemikalieförråd gör du en anmälan till regionförvaltningsverket.

Om du inte får något beslut inom tidsfristen kan du inleda verksamheten på eget ansvar. Du måste dock följa det beslut som ges senare, även om du skulle ansöka om en ändring av det.

För vem och på vilka villkor

Du kan göra en anmälan om:

 • ditt företags verksamhet inte är förlagd till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde
 • ditt företags verksamhet inte orsakar oskälig olägenhet för grannskapet
 • ditt företags verksamhet inte orsakar förorening av vatten eller är ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen
 • avledningen av avloppsvattnet från verksamheten inte leder till förorening av ett dike, en källa eller en rännil
 • ditt företags verksamhet inte är en del av verksamheten vid en direktivanläggning
 • förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte tillämpas på verksamheten.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

En anmälan ska lämnas in senast 120 dagar innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Beslutet gäller som utgångspunkt tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Raumo

Ansvarig för tjänsten

Raumo
Ansvarig för texten: Raumo
Uppdaterad: 18.12.2023