suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anmälan enligt hälsoskyddslagen

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • 9 kommuner
 • Offentlig tjänst

En näringsidkare ska anmäla sådan verksamhet som kan orsaka hälsoolägenheter för kunder. En anmälan behöver ändå inte göras om verksamheten förutsätter ett miljötillstånd.

Anmälningsskyldigheten gäller bland annat

 • inkvarteringsrörelser
 • gym, bastur, badanläggningar, simhallar, badstränder och friluftsbad för allmänt bruk
 • daghem och klubbar
 • läroanstalter som erbjuder förskole- och grundläggande undervisning, yrkesinriktad utbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning
 • socialvårdstjänster och mottagningscentraler som erbjuder ständig vård
 • skönhetssalonger, tatuerings- och solariesalonger samt andra lokaler där man behandlar huden
 • andra anläggningar eller lokaler där verksamheten som utövas i dessa kan orsaka hälsoolägenheter till användarna.

Gör så här

Gör anmälan i Livsmedelsverkets elektroniska anmälningstjänst ilppa.

Du kan även göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

Anteckna då i anmälan

 • dina kontaktuppgifter
 • utredning om var platsen för din verksamhet är reserverad
 • planritning och möbelritning som gäller affärslokalen
 • utredning över verksamheten
 • övriga uppgifter som behövs för att förebygga sanitära olägenheter.

I behandlingen av anmälan fästs särskild uppmärksamhet vid lokalernas ventilation, desinficering av redskap, möbler som förutsätts av verksamheten, redskap och ytmaterial. Be vid behov den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om råd om vilka saker som bör beaktas särskilt med tanke på hälsoskyddet i företagets verksamhet och lokaler.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten granskar din skriftliga anmälan och skickar dig ett mottagningsbrev. Vid behov granskas myndigheten också din verksamhet.

Gör en skriftlig anmälan till Mellersta Österbottens miljöhälsovård med blanketten menad för ifrågavarande verksamhet (titta på webbsidan). I blanketten finns information om obligatoriska bilagor som måste bifogas till anmälan (bl.a. planritningar och mätprotokoll for ventilationen) och returadress. Alla anmälningsdokument och bilagor kan också sändas via e-post (yterveys(at)kokkola.fi).

För vem och på vilka villkor

Kraven i hälsoskyddslagen gäller verksamhet och lokaler som kan orsaka hälsoolägenheter för kunderna. Lokalerna ska lämpa sig för verksamheten och verksamheten får inte orsaka hälsoolägenheter för kunderna. Kraven hänger inte ihop med verksamhetsutövaren.

Verksamhetsutövaren ska också anmäla om verksamheten ändras eller om verksamhetsutövaren byts.

Om en verksamhetsutövare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma anmälningar för verksamheten som för verksamhetsutövare som är etablerade i Finland.

Anmälningsskyldigheten berör både privata och offentliga verksamhetsidkare. Kontakta också byggnadstillsynen för att kontrollera att ta reda på dina skyldigheter och kontrollera att lokalerna är ändamålsenliga för användningsändamålet. Om verksamheten förutsätter även miljötillstånd enligt miljöskyddslagen behöver ingen anmälan enligt hälsoskyddslagen göras.


Tidsfrist

Anmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Anmälan behandlas inom 30 dygn.

Anmälan behandlas inom 30 dygn. Om anmälan är bristfällig begärs kompletteringar och behandlingen förlängs. Miljöhälsovården ger ett intyg till företagaren om att anmälan har handlagts. Verksamheten kan inledas även om handläggningen inte är klar.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 24.11.2022