suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utbildningsstyrelsen

Ämneslärares kvalifikation

 • Yrkeskvalifikation
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Ämneslärare undervisar i ett eller flera läroämnen i grundskola eller gymnasium.

Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd för 7–16 år gamla. I årskurserna 7–9 är undervisningen huvudsakligen ämnesundervisning där lärare i olika ämnen undervisar i olika läroämnen. Gemensamma ämnen för alla i grundskolan är

 • modersmål och litteratur
 • det andra inhemska språket
 • främmande språk
 • omgivningslära
 • hälsokunskap
 • religion eller livsåskådningskunskap
 • historia
 • samhällslära
 • matematik
 • fysik
 • kemi
 • biologi
 • geografi
 • gymnastik
 • musik
 • bildkonst
 • slöjd
 • huslig ekonomi

Gymnasieutbildning är frivillig utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Lärokursen för gymnasieutbildning omfattar

 • modersmål och litteratur
 • det andra inhemska språket och främmande språk
 • matematik och naturvetenskaper
 • humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
 • religion eller livsåskådningskunskap
 • gymnastik och andra konst- och färdighetsämnen
 • hälsokunskap

Behörighetskraven för en ämneslärare är en högre högskoleexamen, studier omfattande minst 60 eller 120 studiepoäng i de ämnen som undervisas samt pedagogiska lärarstudier.

Gör så här

 1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten enligt anvisningar.
 2. Bifoga till ansökan handlingar.
 3. Skicka ansökan.

Nödvändiga handlingar

 • Bifoga till ansökan kopior av följande handlingar:
 • examensbevis
 • studieprestationsutdrag
 • handling som bestyrker medborgarskap, till exempel utdrag ur befolkningsdatasystemet eller passets personuppgiftssida
 • handling som bevisar eventuell namnändring.

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land och ansöker om erkännande av yrkeskvalifikationer, bifoga även:

 • separat intyg över yrkeskvalifikationer, om ett sådant ges i landet där du förvärvat yrkeskvalifikationerna (t.ex. lärarlegitimation)
 • eventuella arbetsintyg och intyg över livslångt lärande.

Nödvändiga översättningar

Skaffa en översättning av dokumentet till finska, svenska eller engelska, om det ursprungliga dokumentets språk är något annat än finska, svenska, danska, engelska, estniska, franska, isländska, nederländska, norska, spanska eller tyska. Översättningen kan göras av en auktoriserad translator inom det aktuella språkparet i Finland eller en officiell translator i ursprungslandet. Även en översättning till engelska som upprättats av instansen som utfärdat intyget godkänns.

För vem och på vilka villkor

Sök ett beslut om behörighet vid Utbildningsstyrelsen om du har utbildats till ämneslärare utomlands och vill ha behörighet som ämneslärare i Finland. Beslutet kan påverkas av vare sig du har avlagt examen i ett EU- eller EES-land eller utanför dessa, samt om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller annat land. Utbildningsstyrelsens beslut ger dig behörighet för utbildningens del. Till ämneslärares uppgifter ingår också språkkrav.

Utbildningsstyrelsen ger ytterligare information om kraven.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslutet kostar 420 € - 664 €. Beslutet kostar 420 € om det gäller en behörighet. Beslutets pris höjs med 122 € för varje extra behörighet, dock sammanlagt högst 244 €.


Handläggningstid

Utbildningsstyrelsen är skyldig att fatta beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer inom fyra månader efter att alla handlingar har inkommit. För andra beslut har inte fastställts någon maximal behandlingstid. Handläggningen av ansökan pågår i genomsnitt i 2–3 månader från att du har skickat alla nödvändiga handlingar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om den behörighet som en examen som har avlagts i ett annat land ger för uppgifter inom bl.a. undervisning, småbarnspedagogik, räddningsväsendet och uppgifter som kräver juris magisterexamen.

Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avUtbildningsstyrelsen
Ansvarig för tjänstenUtbildningsstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Utbildningsstyrelsen
Uppdaterad: 28.8.2020