suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Åklagarmyndigheten

Organisation

Den självständiga Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och en del av rättsväsendet. Dess uppgift är att ansvara för att det straffrättsliga ansvaret förverkligas, det vill säga att ett i lagen angivet straff följer av ett brott som begåtts.

Åklagarmyndigheten är en central aktör i behandlingskedjan av brottsärenden och är som enda myndighet delaktig i samtliga skeden brottsärendets behandling: i förundersökningen, åtalsprövningen samt rättegången. Åklagarna är oberoende och självständiga lagskipare i besluten de fattar i sina åtalsärenden.

I Åklagarmyndigheten arbetar ungefär 550 personer. Av dem är ungefär 400 åklagare. Därutöver arbetar ungefär 150 personer i åklagarmyndigheten i olika stöd- och sakkunniguppdrag.

Åklagarmyndigheten består av Riksåklagarens byrå, som fungerar som centralförvaltningsenhet, och fem åklagardistrikt: Södra, Västra, Norra och Östra Finlands samt Ålands åklagardistrikt. Åklagarmyndigheten har 34 verksamhetsställen på olika håll i Finland.

Åklagarmyndigheten leds av riksåklagaren som landets högsta åklagare. Riksåklagarens byrå ansvarar för Åklagarmyndighetens centralförvaltning, styrning och tillsyn samt för hela Åklagarmyndighetens verksamhetsförutsättningar. Åklagardistrikten ansvarar för den egentliga åklagarverksamheten.

Vilka tjänster kan jag få?

Bekanta dig med organisationens servicekanaler