suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läckte dina personuppgifter ut i offentligheten eller blev du offer för identitetsstöld? Nu får du samlade råd från Suomi.fi-webbtjänsten

Publicerad 19.5.2021

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har publicerat en informations- och ärendehelhet i Suomi.fi-webbtjänsten, där medborgarna får information om hur de ska agera om de misstänker att deras personuppgifter har hamnat i fel händer. 

Via tjänsten kan man också administrera centrala förbud i samband med informationsläckor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Sådana är förbudet mot utlämnande av kontaktuppgifter samt förbudet mot adressändring (förhindra flyttanmälan) som meddelas till befolkningsdatasystemet. Administrering av förbud kräver alltid stark autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskortets elektroniska medborgarcertifikat.

Tjänsten ger också råd och vägledning om hur användaren kan administrera förbud som andra aktörer ansvarar för. Sådana är t.ex. kreditförbud och förbud att göra anteckningar om en person i handels-, förenings- och stiftelseregistren. 

Bekanta dig med guiden för personer som råkat ut för identitetsstöld eller dataintrång.

Inte bara för personer som utsatts för dataintrång

Bakgrunden till den nya informations- och ärendehanteringshelheten är dataintrånget i Vastaamo, som fått mycket publicitet och som ledde till att kundernas personuppgifter i stor utsträckning läckte ut på internet. Som en fortsatt åtgärd för att behandla intrånget fastställde regeringen att man ska skapa en kanal som underlättar hanteringen av stängningar och spärrningar av uppgifter som rör privatpersoner. 

Den nu publicerade servicehelheten betjänar alltså en mycket större användargrupp än endast personer som utsatts för dataintrång. Helheten hjälper också personer som av andra orsaker blivit offer för identitetsstöld eller som har förlorat de identifieringsverktyg (t.ex. pass eller identitetskort) som behövs för att styrka sin identitet och som därför misstänker identitetsstöld. 

Ett omfattande samarbetsnätverk deltar

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har planerat den nya informationshelheten i samarbete med organisationer inom den offentliga förvaltningen och den privata sektorn. 

Finanssiala ry, Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentförbundet, KyberVPK, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Patent- och registerstyrelsen, Polisen, Posti, Brottsofferjouren, Suomen Asiakastieto Oy och Dataombudsmannens byrå har deltagit.