suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Dataskyddsbeskrivning transaktionsregister för gränsöverskridande identifierare

1. Registrets namn

Transaktionsregister för gränsöverskridande identifierare

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors 

PB 123, 00531 Helsingfors

Telefon (växeln): 02 9553 6000, e-post: kirjaamo(a)dvv.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Ulla Kankkunen, ledande sakkunnig

Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors 

Telefon (växel): 02 9553 6000, e-post: kirjaamo(a)dvv.fi

3. Dataskyddsombud

Telefon (växel) 02 9553 6000,  e-post: tietosuoja(a)dvv.fi

4. Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Registret är ett transaktionsregister i den Nationella noden (Nod) för gränsöverskridande identifieringar i finländska webbtjänster. Noden produceras med stöd av den s.k. eIDAS-förordningen (910/2014). Enligt förordningen bör offentliga aktörer godkänna elektronisk identifiering av medborgare i andra EU-länder i sina e-tjänster om identifieringsverktyget har godkänts enligt förordningen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar Noden i enlighet med 42 § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). Behandlingen av personuppgifter behövs för att genomföra stark elektronisk identifiering i tjänsten. Personuppgifter behandlas enligt artikel 6 punkt 1 c i dataskyddsförordningen.

Uppgifter som sparats i registret används för uppföljning och övervakning av nodens användning samt för utredning av fel, eventuella missbruk och eventuella brott mot dataskydd. Transaktionsinformation som sparats i registret används också för statistikföring samt för att analysera tjänstens användning och utveckla tjänsten.

5. Förvaringstid för personuppgifterna 

Den personuppgiftsansvarige ska bevara uppgifterna i registret i fem år räknat från ingången av det kalenderår som följer efter identifieringstransaktionen.

6. Registrets datainnehåll

De minimikrav som förmedlas om starkt identifierade personer kommer från bilagan till Nodens genomförandeförordning (EU 2015/1501). Enligt bilagan måste minimiuppsättningen av uppgifter för en fysisk person innehålla följande obligatoriska attribut:

  • nuvarande efternamn
  • nuvarande förnamn
  • födelsedatum
  • en unik identitetsbeteckning som satts samman av den utsändande medlemsstaten i enlighet med de tekniska specifikationerna för gränsöverskridande identifiering och som är mest beständig i tid.

Endast uppgifter om Nodens användning sparas dock i transaktionsregistret, inte personligt identifierbar information om enskilda personer som förmedlas via noden. Uppgifter som sparas:

  • nodens identifieringsuppgifter
  • meddelandets identifieringsuppgifter
  • datum och tidpunkt för meddelandet.

7. Sedvanligt utlämnande av uppgifter

Den personuppgiftsansvarige kan lämna ut uppgifter ur registret till organisationer som utnyttjar gränsöverskridande identifiering, om uppgifterna har sparats i samband med användning av organisationens e-tjänst eller uträttandet av andra ärenden, om organisationen behöver uppgifterna för att

  • sörja för informationssäkerheten eller utreda störningar som gäller informationssäkerheten,
  • visa att uppgifterna har behandlats på rätt sätt eller för att reda ut andra problem som gäller uträttandet av ärenden.

Den personuppgiftsansvarige kan dessutom på begäran lämna ut uppgifter ur registret till en användare av Noden om det gäller användarens egna transaktionsuppgifter.

Uppgifter kan dessutom lämnas ut med stöd av lagen. Sådana situationer är till exempel utlämnande av uppgifter till polis-, förundersöknings- och åklagarmyndigheter.

8. Källör som i regel används för registret

Registrets datakällor omfattar personuppgifter som en annan medlemsstat förmedlar och kommunikationsuppgifter om Nodens användning.

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut utanför EU-/EES-området. 

10. Principer för skydd av registret

Datamaterialet skyddas med iakttagande av informationssäkerheten och åtkomsthanteringen.

Registret innehåller inget manuellt material. Eventuellt manuellt material som skapas i samband med utredningar skyddas med iakttagande av informationssäkerheten i skyddade, låsta utrymmen med passagekontroll.

Uppgifterna i registret behandlas endast av personer vars arbetsuppgifter förutsätter detta. Logginformation sparas över behandlingen av uppgifter.

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering utförs utifrån uppgifterna i personregistret.

12. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att be om tillgång till dina egna personuppgifter, det vill säga att granska de uppgifter som finns om dig i personregistret. Du kan skicka en begäran om kontroll av egna uppgifter till registratorskontoret vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Var beredd att bevisa din identi-tet.

Du får uppgifterna inom en månad. Om uppgifterna av motiverade skäl inte kan lämnas inom denna tid, kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förlänga tidsfristen med högst två månader. I det här fallet får du ett meddelande om förseningen.

1.1 Rätt att yrka på ändring av uppgift

Rätt till ändring av händelseuppgift föreligger inte.

1.2 Begränsningarna i den registrerades rättigheter gäller behandlingen av personuppgifterna

Merparten av tjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata grundar sig på iakttagande av myndighetens lagstadgade skyldighet eller på utövande av offentlig makt. I dessa fall har du inte rätt att kräva att dina uppgifter tas bort eller överförs till ett annat system eller att motsätta dig att dina personuppgifter behandlas. Det går inte heller att be om att behandlingen av personuppgifter ska begränsas.

13. Den registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

Du har rätt att besvära dig hos dataombudsmannen angående behandlingen av personuppgifter. 

Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors

Mera information finns i Dataombudsmannens anvisningarÖppnas i ett nytt fönster.