suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Dataskyddsbeskrivning för verktyget användarrespons

Suomi.fi-kvalitetsverktyg är verktyg som organisationen kan använda för att bedöma och följa upp kvaliteten på och användningen av sina digitala tjänster. Kvalitetsverktygen produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Verktyget för användarrespons är ett av kvalitetsverktygen. En organisation som använder Verktyget för användarrespons kan be kunden om respons direkt efter uträttat ärende i e-tjänsten för att kunna utveckla tjänsten. 

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors 

PB 123, 00531 Helsingfors

Telefon (växel) 02 9553 6000

E-post kirjaamo(at)dvv.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Terhi Tuokkola, ledande sakkunnig

Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors

Telefon (växel) 02 9553 6000

E-post kirjaamo(at)dvv.fi

2. Dataskyddsombudet

Telefon (växel) 02 9553 6000

E-post tietosuoja@dvv.fi

3. Syfte med behandlingen av personuppgifter samt förvaringstid

I samband med att responsen ges samlar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) in responsgivarens IP-adress från terminalen för att upprätthålla datasäkerheten och utreda eventuella felsituationer. IP-adressen förvaras i ett år och tre månader. MDB kan inte identifiera responsgivaren enbart på basis av IP-adressen. 

4. Källor som i regel används

IP-adressen samlas in från responsgivarens terminal.

5. Utlämnande av information

Uppgifter lämnas inte ut systematiskt. MDB lämnar endast ut personuppgifter inom de gränser som den gällande lagstiftningen kräver och tillåter. 

6. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

7. Automatiskt beslutsfattande

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande.

8. Begränsningar av den registrerades rättigheter

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse. För att den registre-rades rättigheter ska kunna tillgodoses måste responsgivaren identifieras. MDB kan inte identifiera en responsgivare från de insamlade uppgifterna utan ytterligare information från responsgivaren. 

9. Rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas lagstridigt kan du lämna in besvär till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om att anföra besvär finns på webbplatsen för dataombudsmannens byrå på adressen https://tietosuoja.fi/sv/Öppnas i ett nytt fönster..