suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Dataskyddsbeskrivning för Suomi.fi-fullmakternas fullmaktsregister

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för fullmaktsregistret i anslutning till Suomi.fi-fullmakter. Uppgifterna i registret används i Suomi.fi-fullmakter för att granska att en person har rätt att sköta ärenden för någon annan persons eller organisations räkning. Uppgifterna i fullmaktsregistret används också för att ge slutanvändarna råd samt för att lösa problem med anknytning till registrering och användning av fullmakter.

1. Registrets namn

 Suomi.fi-fullmakternas fullmaktsregister samt där tillhörande händelseuppgiftsregister

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors 

PB 123, 00531 Helsingfors

Telefon (växel) 02 9553 6000, e-post: kirjaamo(a)dvv.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Utvecklingschef Mika King

Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors 

Telefon (växel) 0295 535 001, e-post: kirjaamo(a)dvv.fi

3. Dataskyddsombudsman

Telefon (växel) 02 9553 6000, e-post: tietosuoja@dvv.fi

4. Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Registret är Suomi.fi-fullmakters fullmaktsregister med där tillhörande händelseuppgiftsregister. Myndighet-en för digitalisering och befolkningsdata producerar Suomi.fi-fullmakter med stöd av 3 § och 4 § i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (stödtjänstlagen, 571/2016). Registret innehåller uppgifter om fullmakter och begäran om fullmakter som sparats i fullmaktsregistret, dessas händelseuppgifter samt ansökningshandlingar som gäller registrering av fullmakter.

Fullmaktsregistrets uppgifter används i tjänsten Suomi.fi-fullmakter för att granska att en person eller ett före-tag/en organisation har rätt att uträtta ärenden för någon annans del. Uppgifterna i fullmaktsregistret används också för att ge slutanvändarna råd samt för att lösa problem med anknytning till registrering och an-vändning av fullmakter. I 10.1 § i stödtjänstlagen föreskrivs om fullmaktsregistret.

Uppgifter som sparats i registret används för uppföljning och övervakning av fullmaktsregistrets användning samt för utredning av eventuella missbruk och datasäkerhetsincidenter. Information som sparats i registret används också för statistikföring.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan med stöd av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster ingå avtal med en annan myndighet om att tillhandahålla kundservice med anknytning till Suomi.fi-fullmakter. På basis av kundserviceavtalet kan en annan myndighets anställda behandla fullmaktsansökningar och utifrån dessa spara fullmakter i fullmaktsregistret. En myndighet som endast erbjuder rådgivning kan kontrollera uppgifter i fullmaktsregistret.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas leverantör av drifttjänster Valtori och dess underleverantörer tar hand om drifttjänsterna för Suomi.fi-tjänsternas register

5. Förvaringstid för personuppgifter som ingår i personregistret

Den personuppgiftsansvariga bevarar fullmaktsregistrets uppgifter för närvarande. Uppgifterna om de bekräf-tade fullmakterna bevaras även om fullmakternas giltighetstid har löpt ut eller de har upphävts. Begäran om fullmakt raderas ur registret om begäran om fullmakt inte har bekräftats inom sex månaders tid. Den personuppgiftsansvariga bevarar uppgifterna i fullmaktsregistrets händelseuppgiftsregister i fem (5) år från den tid-punkt då fullmaktens eller begäran om fullmakts giltighetstid löper ut (13.2 § i stödtjänstlagen).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har för händelseuppgifterna bedömt att förvaringstiden på fem (5) år är nödvändig med beaktande av preskriptionstiderna för de vanligaste brotten som gäller behandlingen av personuppgifter och preskriptionstiden för tjänstebrott som är fem år.

6. Registrets datainnehåll