suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Vattenverk

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Område

Malax
Tjänsten erbjuds på svenska, finska

Avloppsvattnet renas i 2 avloppsverk, Bergö och Petalax, från primär Malax pumpas avloppsvattnet till Påttska reningsverket i Vasa. Avloppsverken ska utvecklas, underhållas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras.


Gör så här

Förfrågningar angående anslutningar och övrig rådgivning fås från Malax vattens webbsida.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vattenverket i kommunerna eller samkommunerna är skyldiga att tillhandahålla invånarna klanderfritt hushållsvatten samt lämpligt avloppssystem och lämplig behandling av avlopp.

Fastigheter som är belägna i tätorter ska i regel höra till kommunens eller samkommunens vattenledningsnät och avloppssystem. Fastighetsägaren ska ingå ett avtal om anslutning av fastigheten till vattenförsörjningen och användning av servicen med vattenverket. När fastighetens ägare ändras överförs avtal vanligtvis på den nya ägaren. Fastighetsägaren betalar för anslutning till vatten- och avloppsnätet, det tekniska anslutningsarbetet, vattenanvändningen och avloppsavgiften.

Ägare till fastigheter utanför tätorter behöver inte alltid ansluta fastigheten till vattenförsörjningen, om fastighetens vattentillgång och avlopp sköts på ett annat lämpligt sätt. På glesbygden finns det nödvändigtvis inte tillgång till vattenförsörjningstjänster. Miljöskyddsyndigheten i kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten.

När en så stor del av fastigheterna är anslutna till vattenledningsnätet och avloppssystemet, fungerar vattenförsörjningen effektivt, ekonomiskt och säkert. Behandling av avloppsvatten är en del av miljövården. Kommunen eller samkommunen samarbetar med privata vattenandelslag samt aktörer som distribuerar vatten och behandlar avloppsvatten.


Servicen tillhandahålls av: 
Malax kommun