suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Vattentjänster

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

I det fall din fastighet finns inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde, bör du ansluta fastigheten till verkets vattenledning och avlopp. På områden utanför vattentjänstverkens verksamhetsområden bör fastighetsägarna själv sköta vatten och avlopp. Lagstiftningen gällande avloppsvatten har förnyats år 2017.

Fastigheten bör på vattentjänstverkens verksamhetsområden anslutas till vattenledning och avlopp. Med vattentjänstverk avses också vattenandelslag som har ett godkänt verksamhetsområde. Miljövårdsmyndigheten kan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten efter att ha hört fastighetsägaren, den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och vattentjänstverket.

Befrielse från anslutningsskyldigheten beviljas om anslutningen till ledningsnätet skulle bli oskälig för ägaren eller innehavaren av fastigheten och om befrielsen inte äventyrar ekonomiska och ändamålsenliga vattentjänster. Därtill skall fastigheten ha tillgång till en tillräcklig mängd hushållsvatten som fyller kraven och bortledandet och behandlingen av fastighetens avloppsvatten bör ordnas i enlighet med kraven i miljöskyddslagen.

Behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet behövs förnyas då det byggs en vattenklosett eller görs sådana tillståndspliktiga reparationer eller ändringar som gäller vatten- och avloppsanläggningar så att systemet förnyas eller repareras, då det görs sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförande av en byggnad och som kräver bygglov eller byggnaden ligger högst 100 m från ett vattendrag eller från havet eller på ett grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning.

Avloppsvattensystemet ska sättas i skick före den 31 oktober 2019.

Jag behöver inte förnya avloppsvattensystemet, om bygglovet för fastigheten har beviljas 2004 eller senare, fastigheten ansluts till avloppsnätet, fastigheten redan har ett avloppsvattensystemet som uppfyller kraven, jag är född före den 9 mars 1943 eller fastigheten inte har rinnande vatten och wc, utan endast utedass.

Utanför områden med avloppsnät skall man till ansökan om bygglov foga en plan för avloppssystemet. En plan för avloppssystemet skall bifogas till ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd också då man bygger en vattenklosett i en befintlig byggnad eller då mängden av eller kvaliteten på avloppsvatten ändras väsentligt.

Varje fastighet ska dessutom ha en skriftlig utredning om avloppssystemet och en bruks- och underhållsanvisning för systemet. De ska förvaras på fastigheten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I glesbygden bygger fastigheternas vattentjänster och behandling av avloppsvatten huvudsakligen på fastigheternas egna lösningar. Om det inte går att ansluta sig till det allmänna vattenledningsnätet kan fastigheter som ligger nära varandra bilda ett gemensamt vattenandelslag. Medlemmarna i andelslaget delar på ansvaret och kostnaderna.

Om fastigheten använder brunnsvatten är det möjligt att säkerställa vattnets kvalitet och säkerhet genom en laboratorieundersökning. Kommunens miljömyndigheter ger rådgivning om detta.

Behandlingen av avloppsvatten ska följa bestämmelserna i lagen om vattentjänster och miljölagen. Fastigheten kan ha en egen avloppsbrunn som töms regelbundet eller vid behov. Fastigheten kan också ha ett eget system för behandling av avloppsvatten. Kommunens miljömyndigheter ger information om alternativ för behandling av hushålls- och avloppsvatten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.11.2020