suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för vård av byggnadsarvet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Understöd för vård av byggnadsarvet kan beviljas för underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarvsobjekt och deras omedelbara omgivning samt för uppgörande av specialplaner som stöder reparationen. Understöden hjälper till att bevara det värdefulla byggnadsarvet och skapa en bra livsmiljö.

Gör så här

Ansökningstiden för understödet är varje år på hösten. Kontrollera tidtabellen och läs mer om målen och villkoren för understödet på NTM-centralens webbplats.

Ansökan om understöd

Gör ansökan om understöd helst elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst. E-tjänst förutsätter stark autentisering.

Om det inte är möjligt att använda den elektroniska blanketten kan du använda den utskrivbara blanketten. Skicka blanketten till NTM-centralens registratorskontor antingen elektroniskt som bilaga till den allmänna ärendeblanketten eller per post. Välj som mottagare den NTM-central inom vars område objektet ligger. Ett undantag är Satakunta, där ansökningarna skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland samt Österbotten och Mellersta Österbotten, där leveransadressen är NTM-centralen i Södra Österbotten.

Intygande av rätt att uträtta ärenden

Om du ansöker om understöd för en organisation, var beredd på att intyga att du har rätt att ansöka om understöd i organisationens namn. Om du sköter ärenden elektroniskt rekommenderar vi att använda Suomi.fi-fullmakter. Fullmakter kan enkelt ändras exempelvis i samband med personbyten. Fullmaktsärendet som gäller detta understöd är ”Ansökan om miljörelaterade statsunderstöd”. Mer information: Suomi.fi.

Om du i organisationens stadgar har getts namnteckningsrätt ensam kan du utan separat fullmakt göra en elektronisk ansökan för organisationens räkning.

Om du inte har namnteckningsrätt ensam och din organisation inte använder sig av Suomi.fi-fullmakter, eller om du ansöker om understöd med en utskrivbar blankett, ska du bifoga en fullmakt till ansökan.

Beslutet om understöd eller information om understödet skickas till den e-postadress som sökanden har uppgett.

Ansökan om utbetalning

På basis av ett positivt beslut kan du ansöka om utbetalning av understödet när arbetet har utförts på behörigt sätt. NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter UF-centret ansvarar för utbetalningarna.

Bekanta dig med UF-centrets utbetalningsanvisning. Fyll sedan i blanketten för ansökan om utbetalning:

  • Om du använde den elektroniska blanketten i Regionförvaltningens e-tjänst för ansökan om understöd, logga in i e-tjänsten och fyll i blanketten för ansökan om utbetalning där.
  • Om du använde en utskrivbar blankett för ansökan om understöd och skickade den till NTM-centralens registratorskontor ska du också ansöka om utbetalning med en utskrivbar blankett (Ansökan om utbetalning miljö och vatten).

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas av byggnaders privata ägare, samfund som främjar vården av byggnadsarvet, kommuner och samkommuner.

Du kan ansöka om understöd för reparationsarbeten som restaurerar och förvarar byggnaden eller objektet. Sådana är till exempel reparationer av tak, ytterväggar, fundament, fönster, dörrar eller eldstäder. Understöd kan också sökas för renovering av andra byggnader på byggnadens gårdsplan eller andra omedelbara omgivningar samt för uppgörande av specialplaner som gäller renoveringar.

Läs mer om villkoren på NTM-centralens webbplats.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Nyland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.10.2022