suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för fiskeriområdens verksamhet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beviljar på ansökan allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten. Endast fiskeriområden kan ansöka om understöd.

De anslag som beviljas för fiskeriområdesverksamheten har samlats in från de fiskevårdsavgifter som fiskare har betalat.

Understöd kan endast sökas under ansökningstiden. Ansökan är i allmänhet öppen vid årsskiftet, i december–februari. Ansökningstiden meddelas på NTM-centralens webbplats.

Gör så här

Ansökan om understöd:

  1. Sök understöd i första hand i den elektroniska kundtjänsten. Man kan spara ansökan som ett utkast och fortsätta fylla i den senare. I kundtjänsten framskrider understödsprocessen i sina olika skeden smidigt och kunderna kan följa med hur deras ärenden framskrider på kundtjänstens skrivbord. I kundtjänsten används stark autentisering.
  2. Om det inte är möjligt att använda den elektroniska kundtjänsten kan du använda den utskrivbara ansökningsblanketten. Blanketten kan skrivas ut eller fyllas i elektroniskt genom att spara den på sin egen dator.
  3. Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga eventuella bilagor. En bristfällig ansökan, behov av tilläggsutredning och ändring av ansökan mitt under behandlingen kan förlänga behandlingen av ärendet. Lämna in ansökan med bilagor antingen 1) i regionförvaltningens kundtjänst eller 2) som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till registratorskontoret vid den NTM-central varifrån understödet söks, eller 3) per post till registratorskontoret vid den NTM-central varifrån understödet söks.
  4. Om NTM-centralen ber dig komplettera ansökan ska du lämna in de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om tilläggstiden med myndigheten.
  5. När NTM-centralen har fått tillräckliga och korrekta uppgifter för att avgöra ett ärende som gäller understödsansökan, fattar den ett överklagbart beslut i ärendet. Beslutet skickas till den som ansöker om understödet.

Utredning över användningen av understödet:

  1. Användningen av understödet ska utredas med en blankett. Mer information och de blanketter som behövs finns på UF-centrets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Understödet kan beviljas fiskeriområden. Understödet kan användas för kostnader som orsakas av fiskeriområdets verksamhet samt för att uppnå de resultatmål som jord- och skogsbruksministeriet eller NTM-centralen eventuellt uppställt.

Stödberättigande kostnader är skäliga löne-, arvodes-, köptjänst-, investerings-, rese- och materialkostnader som orsakas av fiskeriområdesverksamheten. Vid betalning av resekostnader och dagpenning ska statens resereglemente för tjänstemän följas. Man ska sträva efter att genomföra projekten på det sätt som är mest fördelaktigt för samhället. De ska vid behov konkurrensutsättas med iakttagande av lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Lappland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax
Andra ansvariga organisationerNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 27.10.2021