suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Tomtavstyckning på detaljplaneområde

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Lovisa stad för fastighetsregister över detaljplaneområdena i Lovisa centrum. På dessa områden uppkommer byggplatserna genom tomtstyckning. Styckningen är en fastighetsförrättning, där man frigör ett outbrutet område från en fastighet och bildar en självständig tomt av området. En tomt kan bildas även genom att foga ett outbrutet område till en befintlig fastighet.

Tomtstyckningen anhängiggörs genom ansökan av ägaren. Om ett sålt outbrutet område bildar en tomt som motsvarar den bindande tomtindelningen, anhängiggörs styckningen från lagfart. Förutsättningen för styckningen är en bindande tomtindelning. Tomtägaren måste ansöka om en ändring av tomtindelningen om det inte finns en bindande tomtindelning på den aktuella tomten eller om sakägaren önskar ändra tomtindelningen.

I en styckning fastställs gränserna för tomten som ska bildas. Styckningen fastställer också eventuella nyttjanderätter som bildas för tomten eller som belastar den, till exempel trafikförbindelser. Uppgifterna förs in i det offentliga fastighetsregistret.

Om fastighetens gränser motsvarar den bindande tomtindelningen, men fastighetsbeteckningen avviker från den bindande tomtindelningen, räcker det med att ändra fastighetens beskaffenhet eller beteckning.

För att man ska kunna bygga på tomten måste den bildas så att den motsvarar den bindande tomtindelningen.

Ärenden som hör till styckningen behandlas under ett så kallat förrättningsmöte. Det är bra att sakägarna närvarar på mötet, men deras frånvaro är inget hinder för styckningen. Tidpunkten för förrättningsmötet meddelas separat till sakägarna.

Gör så här

Styckningar som sker utanför detaljplaneområdena i Lovisa centrum sköts av Lantmäteriverket, kundbetjäningsnummer 029 530 1110 (mån.–fre. 9–16.15) eller asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi.

För vem och på vilka villkor

Tomtavstyckning förutsätter en rådande detaljplan och bindande tomtindelning.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tomtägaren betalar kostnaderna för styckning. Styckningsavgiften varierar beroende på tomtens storlek. Motiveringarna till avgiften finns i stadens fastighetsförrättningstaxor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en avstyckningsförrättning fastställs tomtens område och gränser. Den tomt som ska avstyckas tas upp i fastighetsregistret. Avstyckningen inleds automatiskt utan ansökan när den överlåtna fastighetsdelen (obrutet område) har beviljats lagfart.

Fastighetsägaren kan ansöka om att en fastighet ska styckas i delar.

På städernas detaljplaneområde ansvarar ofta kommunen för tomtavstyckning och för att upprätthålla fastighetsregistret, i övrigt Lantmäteriverket.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.6.2020