suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Statligt stöd för sjömännens resekostnader

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Staten stöder den finländska sjöfarten bland annat genom att ersätta rederierna för kostnaderna för besättningens resor. Ersättning för resekostnader är statligt stöd till rederier som regleras på EU-nivå i riktlinjerna för sjötransport. 

I 1 och 2 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader föreskrivs om grunderna för resor som ersätts av statens medel. Lagens 1 § gäller fartyg som införts i handelsfartygsförteckningen och 2 § gäller andra fartyg än fartyg som införts i handelsfartygsförteckningen. Ersättningskriterierna är olika beroende på om det är fråga om sjömän från EU- och EES-länder eller s.k. sjömän från tredjeländer.

Ersättning betalas endast för kostnader som föranleds av resor för arbetstagare i anställningsförhållande. Utanför rätten till ersättning bl.a. resor för personer som genomgår arbetspraktik när praktik inte utförs i ett anställningsförhållande. En förutsättning för erhållande av ersättning är att arbetet har utförts på ett finskt fartyg. Arbetsgivaren behöver däremot inte vara ett finskt rederi, utan det räcker att fartyget seglar under finsk flagg.

Tilläggsuppgifter Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor -anvisning.

Gör så här

Ansökningarna om ersättning sänds för behandling

- på elektronisk väg som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett och riktas till NTM-centralen i Österbotten eller

- sänds per post under adress: KEHA-keskus/Keskinen maksatusalue, PL 136, 33101 Tampere.

Förfrågningarna angående ansökan om ersättning sänds per e-post till maksatukset.keha(at)ely-keskus.fi.

För vem och på vilka villkor

Kostnader som ersätts av statens medel är

  • direkta resekostnader (bl.a. flyg-, tåg- och bussbiljetter, användning av egen bil),
  • kostnader för arbetstagarens uppehälle under resan (övernattningar och måltider under resan) och
  • kostnader för anordnande av resan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerArbets- och näringsbyrån, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 5.7.2021