suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Statligt stöd för sjömännens resekostnader

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Staten stöder den finländska sjöfarten bland annat genom att ersätta rederierna för kostnaderna för besättningens resor. Ersättning för resekostnader är statligt stöd till rederier som regleras på EU-nivå i riktlinjerna för sjötransport.

I 1 och 2 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader föreskrivs om grunderna för resor som ersätts av statens medel. Lagens 1 § gäller fartyg som införts i handelsfartygsförteckningen och 2 § gäller andra fartyg än fartyg som införts i handelsfartygsförteckningen. Ersättningskriterierna är olika beroende på om det är fråga om sjömän från EU- och EES-länder eller s.k. sjömän från tredjeländer.

Ersättning betalas endast för kostnader som föranleds av resor för arbetstagare i anställningsförhållande. Utanför rätten till ersättning bl.a. resor för personer som genomgår arbetspraktik när praktik inte utförs i ett anställningsförhållande. En förutsättning för erhållande av ersättning är att arbetet har utförts på ett finskt fartyg. Arbetsgivaren behöver däremot inte vara ett finskt rederi, utan det räcker att fartyget seglar under finsk flagg.

Tilläggsuppgifter Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor -anvisning.

Gör så här

UF-centret betalar ut stöden på basis av ansökan. Ansökan görs i regionförvaltningens e-tjänst.

Så här ansöker du om utbetalning

Ansöka om utbetalning elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de nödvändiga bilagorna.

Mer information om befullmäktigande

I regionförvaltningens e-tjänst kan utbetalningsansökan lämnas in av en person som fått befullmäktigat. Fullmakten för ärendehanteringen ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Genom att använda fullmaktsroller säkerställer man att de personer som bereder och skickar ersättningsansökan har rätt att företräda organisationen.

Personer som fått fullmakt uträttar ärenden i e-tjänsten på sin organisations vägnar med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Inloggningen i e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort efter att fullmakten har beviljats. Utöver Suomi.fi-fullmakter krävs det FO-nummer av samfundskunder för att använda e-tjänsten.

Den ärendefullmakt som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering kallas Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport.

Vid befullmäktigande följs Suomi.fi-tjänstens gällande anvisningar. Endast personer som har en fullmakt eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för en organisations räkning utan en separat fullmakt

För vem och på vilka villkor

Kostnader som ersätts av statens medel är

  • direkta resekostnader (bl.a. flyg-, tåg- och bussbiljetter, användning av egen bil),
  • kostnader för arbetstagarens uppehälle under resan (övernattningar och måltider under resan) och
  • kostnader för anordnande av resan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 3.1.2022