suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Statligt stöd för sjömännens resekostnader

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Staten stöder den finländska sjöfarten bland annat genom att ersätta rederierna för kostnaderna för besättningens resor. Ersättning för resekostnader är statligt stöd till rederier som regleras på EU-nivå i riktlinjerna för sjötransport.

I 1 och 2 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader föreskrivs om grunderna för resor som ersätts av statens medel. Lagens 1 § gäller farty ...

Gör så här

UF-centret betalar ut stöden på basis av ansökan. Ansökan görs i regionförvaltningens e-tjänst.

Så här ansöker du om utbetalning

Ansöka om utbetalning elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de nödvändiga bilagorna.

Mer information om befullmäktigande

I regionförvaltningens e-tjänst kan utbetalningsansökan lämnas in av en person som fått befullmäktigat. Fullmakten för ärendehanteringen ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Genom att använda fullmaktsroller säkerställer man att de personer som bereder och skickar ersättningsansökan har rätt att företräda organisationen.

Personer som fått fullmakt uträttar ärenden i e-tjänsten på sin organisations vägnar med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Inloggningen i e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort efter att fullmakten har beviljats. Utöver Suomi.fi-fullmakter krävs det FO-nummer av samfundskunder för att använda e-tjänsten.

Den ärendefullmakt som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering kallas Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport.

Vid befullmäktigande följs Suomi.fi-tjänstens gällande anvisningar. Endast personer som har en fullmakt eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för en organisations räkning utan en separat fullmakt

För vem och på vilka villkor

Kostnader som ersätts av statens medel är

  • direkta resekostnader (bl.a. flyg-, tåg- och bussbiljetter, användning av egen bil),
  • kostnader för arbetstagarens uppehälle under resan (övernattningar och måltider under resan) och
  • kostnader för anordnande av resan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter

Andra ansvariga organisationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 20.9.2022