suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Specialundervisning och särskilt stöd i grundläggande utbildning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Lovisa stad
Område: Lovisa
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Elever som är inom särskilt stöd och behöver mycket stöd i sin skolgång har rätt till specialklassundervisning. Specialklassundervisning innebär att eleven får mer omfattande specialundervisning av en specialklasslärare i en elevgrupp med högst tio elever. Förutom specialklassläraren arbetar skolgångshandledare i specialklasserna. Beroende på omfattningen av elevens svårigheter kan undervisningen ordnas antingen på deltid eller heltid.

I Lovisa erbjuder specialklassundervisning  i Generalshagens skola, Lovisanejdens högstadium och Harjurinteen koulu.

De ambulerande speciallärarna arbetar i flera skolor med elever som tillfälligt eller regelbundet behöver stöd i sitt lärande.


För vem och på vilka villkor

En elev kan få specialundervisning eller annat stöd, om en inlärnings- eller anpassningssvårighet, skada, sjukdom eller någon annan orsak förutsätter det.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Det särskilda stödet utgörs av specialundervisningen och det andra stödet eleven behöver. Specialundervisningen är i första hand pedagogiskt stöd, dvs. stöd för inlärningen. Övrigt stöd kan vara till exempel stöd för skolgången samt pedagogiskt stöd. De utgör en helhet som stöder eleven. Eleven ska vid behov få stöd utan dröjsmål. Särskilt stöd förutsätter ett förvaltningsbeslut.

Om eleven tillfälligt blivit efter i studierna eller behöver kortvarigt stöd i övrigt, har eleven rätt till stödundervisning.

På grund av inlärnings- eller skolgångssvårigheter kan eleven få specialundervisning vid sidan av övrigt skolarbete eller exempelvis på en specialklass. Grundläggande utbildningens mål och innehåll kan individualiseras om eleven på grund av handikapp, sjukdom, fördröjning i utveckling, känslomässiga störningar eller annan motsvarande orsak inte klarar av grundläggande utbildningens lärokurs. Individualisering bör användas endast om eleven inte på ett godkänt sätt klarar av läroämnets lärokurs. Innan det ska läroämnets mål och innehåll delas in i prioriteringar.


Servicen tillhandahålls av: 
Lovisa stad